หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ดำเนินการสร้างโรงเรือนของกิจกรรม สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

ดำเนินการสร้างโรงเรือนของกิจกรรม สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

15 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นทีหมู่บ้านโคกกะเปาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ร่วมด้วยช่วยกัยสร้างโรงเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงไก่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นทีหมู่บ้านโคกกะเปาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00