หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า

ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า

26 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกทุกครัวเรือนปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า ประชาชนมีกล้วยไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายผลผลิตจากกล้วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00