หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า

26 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกทุกครัวเรือนปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า ประชาชนมีกล้วยไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายผลผลิตจากกล้วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

25 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มสามารถจำหน่ายไข่ไก่ทำให้มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

24 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้ทำการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง ของกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังรายละเอียดดังนี้ ๑. ไก่ไข่ อายุ ๑๕-๑๘ สัปดาห์ จำนวน ๒๐๐ ตัวๆละ ๒๒๐ บาท ๒. อาหารไก่ บรรจุ ๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๖ กระสอบๆละ ๕๐๐ บาท ๓. รางน้ำ จำนวน ๑๐ อันๆละ ๗๐ บาท ๔. รางอาหาร จำนวน ๑๒ อันๆละ ๗๕ บาท ๕. ตาข่ายอวนเก่า จำนวน ๒๐ กิโลกรัมๆละ ๗๐ บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับวัวดุ/อุปกรณ์ ของกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโคกกะเปาะ  จำนวน  ๒๗๖ คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

ดำเนินการแจกหน่อกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน

23 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ดำเนินการแจกหน่อกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ ๑๕ หน่อ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดำเนินการแจกหน่อกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้าให้กับสมาชิกทุกครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 276 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโคกกะเปาะ  จำนวน  ๒๗๖ คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตรวจรับพัสดุ ของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า

22 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ดังรายละเอียดดังนี้ ๑. หน่อกล้วยหอมทอง จำนวน  ๓,๐๐๐  หน่อๆละ ๕๐ บาท ๒. หน่อกล้วยน้ำว้า    จำนวน ๒,๔๐๐  หน่อ ๆละ ๔๕  บาท ๓. ปุ๋ยคอกมูลไก่      จำนวน  ๖๐๐  กระสอบๆละ ๗๐ บาท

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง ของกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยน้ำว้า งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเห็นว่าปริมาณ และคุณภาพถูกต้องครบถ้วน จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 276 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านโคกกะเปาะ  จำนวน  ๒๗๖ คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

ดำเนินการสร้างโรงเรือนของกิจกรรม สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

15 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นทีหมู่บ้านโคกกะเปาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ร่วมด้วยช่วยกัยสร้างโรงเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงไก่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นทีหมู่บ้านโคกกะเปาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล้วย

12 กรกฎาคม 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยจำนวน ๕ แปลงใช้พื้นที่ ๔ ไร่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล้วย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่ม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมการฝึกอบรมจัดทำแผนขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

13 กุมภาพันธ์ 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วิเคราะห์ปัญหาความต้องการหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและจัดทำแผนโครงการนำเสนอ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน

10 กุมภาพันธ์ 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการและจัดทำแผนชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้ได้ข้อมูลสภาพปัญหาของชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 50 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

กิจกรรมการขยายผลพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน

9 กุมภาพันธ์ 2561
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมการขยายผลพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการหมู่บ้านได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

20 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00