directions_run

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 150,643.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอาเรส หะยีแวนาแว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี ซอย ๔ ถนนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสน
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 15,000.00
2 1 ก.ย. 2560 29 ธ.ค. 2560 16,000.00
3 13 ต.ค. 2560 13 ต.ค. 2560 3,593.00
4 15 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 116,050.00
รวมงบประมาณ 150,643.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ชุมชนยะกังเป็นชุมชนที่เก่าแก่อีกชุมชนหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ในเขนตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและเป็นชุมชนที่มีคลองยะกังไหลผ่าน อยู่เคียงคู่กับชาวยะกังมาเป็นเวลาช้านาน เป็นคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำมหากินของชาวยะกัง ในการประกอบอาชีพควบคู่กับการทำขนม ซึ่งขนมของชุมชนยะกังหลายๆ อย่างขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันชุมชนยะกัง ได้มีการจัดตั้งตลาดน้ำยะกัง ขนม๑๐๐ปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม๒๕๕๙นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ข้างเคียงตลาดน้ำยะกังขนม๑๐๐ปี มีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ เช่น การจำหน่ายขนมโบราณขนมต่างของชานชุมชนยะกังกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพของคลองยะกังและลุ่มแม่น้ำบางนรา กิจกรรมปั่นเรือถีบกิจกรรมเลี้ยงปลา ฯลฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำยะกังขนม๑๐๐ปี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับตลาดน้ำ ยะกังขนม๑๐๐ปีจึงจำเป็นอย่างที่จะต้องให้คณะกรรมการและกลุ่มแม่ค้ามีศักยภาพที่เข้มแข็ง ตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปีชุมชนยะกัง ๑ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกังขนม ๑๐๐ ปี

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 3 195,643.00
15 ก.ค. 61 จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและแม่ค้าตลาดน้ำยะกัง ขนม ๑๐๐ ปี 0 0.00 150,643.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00
5 ส.ค. 61 กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนและภาคประชาชน 0 0.00 45,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 14:03 น.