directions_run

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 172,350.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เยาวชนสร้างสุขกำลัง 3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนัสรูเด็น เจ๊ะเต๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 172,350.00
รวมงบประมาณ 172,350.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ปัญหาต่างๆของเด็กและเยาวชน อาทิ ปัญหาการติดเกม การติดสารเสพติดกาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง เป็นต้นสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และพ่อ แม่ ผู้ปกครองขาดทักษะในการเลี้ยงลูกทำให้เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข สิ่งมอมเมาเด็กขาดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตประกอบกับชุมชนยังไม่สามารถบริหารจัดการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองให้พ้นจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้ จากปัจจุบันปัญหาที่ประสบอยู่ ปัญหายาเสพติด มี ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ การสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินทอง แต่หมายถึงการสนับสนุนช่วยเหลือด้วยความรัก ความผูกพัน และการมีสัมพันธภาพที่ดี จากพ่อแม่ที่เข้ามาคลุกวงในแบบจับถูก คือมีความใกล้ชิด แต่มองในมุมบวก รู้ว่าเขามีจุดดีเรื่องอะไร และมีจุดอ่อนเรื่องไหน จะเติมเต็มเขาได้อย่างไร ไม่ใช่แค่ไปชี้ผิด แล้วกล่าวโทษตำหนิอย่างเดียว การสนับสนุนช่วยเหลือมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพ่อแม่ที่ใกล้ชิดตัวเด็กที่สุด ระดับโรงเรียนซึ่งหมายถึงคุณครู ซึ่งคุณครูสมัยก่อนจะรู้รายละเอียดประวัติของเด็กแต่ละคน หรือบางทีรู้จักกระทั่งพ่อแม่ ครอบครัวของเด็ก แต่คุณครูปัจจุบันอาจไม่ได้มองแม้กระทั่งนอกห้องเรียนว่าเด็กใช้ชีวิตอย่าง ไรบ้าง แล้วครูเองก็ไม่ได้คลุกวงในแบบ "จับถูก" ด้วย ตอนนี้ ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยชอบคลุกวงในแบบ "จับผิด" เด็ก ก็เลยต้องปกป้องตัวเอง ตั้งการ์ดไว้ก่อน ระบบการช่วยเหลือจึงไปไม่ถึงตัวเด็ก เด็กจึงต้องใช้ประสบการณ์เดิมๆ หรือลองผิดลองถูกสิ่งแปลกใหม่เพื่อมากลบความเครียด สุดท้ายก็เลยนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ เช่น เรื่องยาเสพติด ความรุนแรง เด็ก ทุกคนควรวิ่งหาผู้ใหญ่ได้เวลามีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ แต่เราพบว่าทุกวันนี้บ้านเรา เด็กขาดที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงอย่างรุนแรง เมื่อเด็กเจอปัญหา เด็กไม่สามารถปรึกษาผู้ใหญ่ได้เลย แม้แต่ในชุมชนก็ขาดที่พึ่งให้กับเด็กๆ อย่างสิ้นเชิง การสร้างระบบที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงพร้อมกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็ก และเยาวชนให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย การ ใช้ความรุนแรง เช่น การยกพวกตีกัน บ่งบอกถึงการขาดทักษะชีวิตหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวิธีขจัดความเครียด การผิดหวังให้เป็น การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี หรือกระบวนการตัดสินใจที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตที่อยู่ในส่วนของพลังตัวตน ซึ่งพัฒนาได้ด้วยรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ถ้าทักษะเหล่านี้พร่อง ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดความรุนแรงตามมา หรือมีการยกพวกตีกันอย่างที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ ดั้งนั้นการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศจึงจำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั้งทางด้าน ร่างกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์ สังคม และครอบคลุมใน ๖ มิติ คือศีลธรรมการดำรงชีวิตสังคมวิชาการอาชีพ และนันทนาการรวมทั้งต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบคู่ขนานไปพร้อมกับครอบครัว และชุมชน ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นกำลังที่เข้มแข็งมีคุณภาพเพื่อจะสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต กลุ่มเยาวชนสร้างสุขกำลัง 3ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งตามหลักการดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมชุมชนสร้างภูมคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลแว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 174,310.00 1 0.00
17 ก.ย. 60 การประชุมคณะทำงานกลางครั้งที่ 1 0 3,900.00 -
20 ก.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชน วันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 1 กิจกรรม : การดำรงชีวิตและประชุมครอบครัวเป้าหมาย 0 33,100.00 -
23 ก.ย. 60 ค่าเดินทางประชุม 0 1,120.00 -
25 ก.ย. 60 - 25 ก.ค. 61 การประชุมคณะทำงานกลางครั้งที่ 2 0 1,950.00 -
30 ก.ย. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชน วันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 2 กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม ศิลธรรม และจริยธรรม 0 16,600.00 -
7 ต.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชน วันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 3 กิจกรรม : ส่งเสริมงานวิชาการ 0 16,600.00 -
14 ต.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชน วันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 4 กิจกรรม : สร้างสังคมเอื้ออาทร 0 16,600.00 -
21 ต.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชน วันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 5 กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพ 0 16,600.00 -
21 - 22 ต.ค. 60 ค่าเดินทาง 0 1,120.00 -
22 ต.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมชุมชน วันหยุดสุดสัปดาห์ ครั้งที่ 6 กิจกรรม : นันทนาการ 0 16,600.00 -
31 ต.ค. 60 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 0 37,300.00 -
4 พ.ย. 60 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 10,500.00 -
11 ธ.ค. 60 ค่าจัดทำงานรายงาน 0 1,200.00 -
14 ม.ค. 61 เดินทางเข้าร่วมประชุม 0 1,120.00 -
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมส่วนร่วมของภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 16:58 น.