คนสร้างสุข

directions_run

การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 201,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมคนพิการตำบลลุโบะบือซา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิบรอหิม หอมะแอ42/10 หมู่ 4 (บ้านลุโบะดาโต๊ะ) ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (201,700.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

บ้านลุโบะบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4เป็นหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตรมีจำนวนหลังคาเรือน 128 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมดจำนวน 725 คน เป็นชายจำนวน 310 คน หญิงจำนวน 415 คน ผู้สูงอายุ 98 คน ชาย 50 คน หญิง 48 คนมีเด็กและเยาวชนจำนวน 330คน ชาย 100 คน หญิง 180 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 100 %ลักษณะของพื้นที่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา รองลงมาคือ ทำนาเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ช่วงเช้ากรีดยาง ทำนา ตามฤดูกาล ตอนเที่ยงพักผ่อนประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม ช่วงบ่าย เพาะปลูกผักพื้นที่บ้านและเลี้ยงสัตว์จนถึงช่วงเย็นของแต่ละวันสถานที่ราชการ/หน่วยงานของรัฐในพื้นที่มีกลางหมู่บ้านลุโบะดาโต๊ะมีกองทุนหมู่บ้าน1 แห่งมีมัสยิด 1 แห่ง มีตาดีกา 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง สถานการณ์ของเด็กละเยาวชนในพื้นที่เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับจำนวน 40 คนไม่จบประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน จบประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วไม่เรียนต่อ 20คน และไม่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 คน เยาวชนที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับดังกล่าว มีเวลาว่างเยอะและไม่มีงานทำ มักใช้เวลาว่างอย่างเปล่าประโยชน์ บางส่วนเข้าสู่วงจรยาเสพติด สูบบุหรี่จำนวน 15คน อายุที่น้อยที่สุดของผู้สูบบุหรี่เพียงอายุ 15 ขวบ ติดยาเสพติดจำนวน 10คนผู้เสพหน้าใหม่ๆ ที่เข้าสู่วงจรยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า และ ใบกระท่อม 4 คูณ 100 เริ่มขยายสู่เยาวชนในวงกว้าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากนิ่งเฉยอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สิ่งที่ดีที่สุด คือ การสร้างกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นทางสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ จึงเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการเสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม และตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด สาเหตุของเด็กได้ไม่เรียนหนังสือ เนื่องจากตัวเด็กไม่อยากไปโรงเรียนติดการ์ตูนหรือรายการทีวีช่วงเช้า เด็กไม่เข้าใจภาษาในการสื่อสาร เพราะพื้นที่จะใช้ภาษามลายูท้องถิ่นจนทำให้เด็กปรับตัวไม่ทัน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เรียนไม่ทันเพื่อน ผู้ปกครอง มีทัศนคติไม่ค่อยส่งเสริมด้านการศึกษา ไม่ให้น้ำหนักและความสำคัญของการเรียน การให้เวลากับลูกน้อยเนื่องจากต้องทำงานนอกบ้าน ออกไปกรีดยางตอนหัวรุ่ง และกลับมาตอบเที่ยงทำให้ เด็กต้องตื่นมาจัดการตนเองก่อนไปโรงเรียน หากเด็กไม่อยากไปโรงเรียนก็จะไม่มีใครคอยสั่งและดูแลให้และปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวตกต่ำ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ครอบครัวมีพี่น้องหลายคน ไม่สามารถส่งเสียให้บุตรเรียนทุกคนได้ด้านสภาพแวดล้อม เช่น ถึงเด็กไม่ไปเรียนก็มีเพื่อนเล่นในชุมชน เป็นต้นสาเหตุของการสูบบุหรี่ เกิดจากเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองกลุ่มเพื่อนชักชวนให้สูบเพื่อนท้าให้ลอง ไม่สูบไม่เป็นลูกผู้ชาย ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสูบให้เด็กดู เมื่อเด็กสูบตามไม่มีใครห้าม ผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเด็ก ไม่สั่งสอนแนะนำ ผู้นำชุมชนอ่อนแอไม่กล้าห้ามปรามและตักเตือนเยาวชนในพื้นที่สาเหตุของยาเสพติด เกิดจาก เวลาว่างเยอะ ไม่มีการศึกษาสู่การไม่มีอาชีพทางเลือกให้กับเยาวชนในพื้นที่ ชุมชนเป็นเส้นทางผ่านยาเสพติด สามารถหาซื้อง่าย อยากรู้อยากลอง ชุมชนขาดกลไกในการสอดส่องดูแลและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดูแลอย่างทั่วถึง
ประกอบกับชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ ไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้แสดงออกในที่ทางที่ถูกต้องกิจกรรมของเยาวชน/ชุมชน มีการเรียนความรู้พื้นที่ฐานการใช้ชีวิตบนฐานศาสนาอิสลามและความรู้ทั่วไป เช่น เรียนรู้สังคมภายนอก สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ประวัติศาสตร์ เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อให้มีการรวมกลุ่มจัดกิจจรรมที่หลากหลาย ต่อเนื่องอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อเยาชน ชุมชน เพื่อให้เยวาชนห่างไกลสิ่งอบายมุข กระบวนการที่เน้นการพัฒนาตัวเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สู่การจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นจากความต้องการของพวกเขาจริงๆ และมีพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้หรือเรียกว่า Community home schoolและเปิดโอกาสให้ชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมกระบวนการ เพื่อการขยายผลต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,450.00 0 0.00
15 ก.ค. 60 1 ประชุมคณะกรรมการ 0 2,150.00 -
20 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 0 2,150.00 -
25 พ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการ 0 2,150.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2561 17:00 น.