เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

19 ตุลาคม 2561
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งในที่ประชุม             ประธานแจ้งตัวเลขการเพิ่มมากขึ้นนักศึกษาของปอเนาะนูริลฟาลาฮ บ้านซีโปร์ กิจกรรมเด้นของปอเนาะซีโปร์คือการแก้ปัญหายาเสพติด วาระที่ 2 เรืองเสนอร่วมแก้ปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ถถถถ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00