คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สานสัมพันธ์สายใยรัก
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 28 กันยายน 2560 - 28 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 242,617.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพารีดะ อาลีซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 30 ก.ค. 2561 87,000.00
รวมงบประมาณ 87,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (87,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (242,617.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัญหาในพื้นที่ จ.นราธิวาส 13 อำเภอได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบจากเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความแตกแยกของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามและปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน ทำให้สตรี เด็ก และเยาวชน ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ชุมชน และครอบครัวส่งผลให้เกิดความแตกแยกภาวะขาดผู้นำ ขาดความรัก ขาดความสามัคคี ซึ่งสตรีและเด็กได้มองเห็นความสำคัญ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข จำนวนประชากรในจังหวัดนราธิวาสสมีทั้งหมด 789681 คน แยกเป็นชายทั้งหมด 390832 หญิง ทั้งหมด 398849

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 150.00 7 242,617.00
30 ก.ค. 60 กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องสายใยรักแห่งครอบครัว 0 0.00 87,000.00
13 ส.ค. 61 กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตนึกต่อครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยสารเสพติด 0 104.00 104,100.00
13 ส.ค. 61 กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการและนำเสนอสู่สาธารณชน 0 16.00 16,000.00
13 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเดือนละ 4 ครั้ง 0 4.00 8,680.00
13 ส.ค. 61 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 2.00 2,430.00
13 ส.ค. 61 ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน 0 20.00 20,000.00
13 ส.ค. 61 อุปกรณ์สำนักงาน 0 4.00 4,407.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:10 น.