directions_run

พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.