คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ซาลามัติ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 249,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์กรตลาดฟรีเดย์ไทย - มาเลเซีย
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอรุณ ไทยสนิท
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 249,850.00
รวมงบประมาณ 249,850.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลานราธิวาสและสงขลามีแนวชายฝั่งทะเลยาว รวมประมาณ๒๒๐กิโลเมตร และบริเวณชายฝั่งดังกล่าวเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำ เป็นหลัก ภายใต้หลักในการดำรงชีวิตรวมกันนับร้อยชุมชนเป็นจำนวนครัวเรือนไม่ค่ำกว่า๒๗,๐๐๐ครัวเรือน หรือมีประชากรรวมประมาณ๒๐๐,๐๐๐ คน อยู่ในพื้นที่มากกว่า ๑๐๐ หมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และคุณภาพชีวิตต่ำ ซึ่งมีมวลชนที่รัฐพึงจะได้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและเป็นมวลชนที่ร่วมกับรัฐในการแก้ปัญหา ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในสามจังหวีดชายแดนใต้ประมงพื้นบ้านเป็นกลุ่มที่มีปัญหากับรัฐน้อยมากแต่กลับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในขณะที่ระบบนายทุนประมงพาณิชย์รุกไล่ในด้านอาชีพชาวประมงมีวิถีชีวิตอยู่อย่างลำบาก แร้นแค้น และประสบปัญหาความยากจนมานานนับเป็นปัจจัยกดดันที่มีต่อความรู้สึก จึงอพยพไปทำงานยังประเทศมาเลเซียเพราะชาวประมงรักครอบครัว จึงอยู่ได้มานาน ต้องกลับมาสู่บ้านเกิดแม้นจะลำบากแค่ไหนต้องสู้ชีวิตจึงจำเป็นมีวิถีชีวิตในการพัฒนาอาชีพแบบมาลายูและได้มีการรวมกลุ่ม (ปากะห์)เพื่อเป็นเจ้าของการจัดการการเชื่อมโยงกับทุกส่วน ทั้งทางราชการ ภาคประชาสังคมศอ.บค.และ กอ.รมน. สน.๓ ได้เสนอโครงการภายใต้องค์การตลาดฟรีเดย์ไทย – มาเลเซียชื่อโครงการ ซาลามัตแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๒

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 80.00 17 249,940.00
24 ก.ย. 60 กิจกรรม ที่ ๑ อบรมการจัดการ เพื่อทำความเข้าใจโครงการซาลามัต การมีส่วนร่วม 0 0.00 141,635.00
1 ต.ค. 60 - 1 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ ๒ ชื่อกิจกรรม อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๒ เพื่อทำความเข้าใจเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษ 0 0.00 12,240.00
1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61 โครงการติวฟรีเพื่อน้อง 0 0.00 0.00
14 ต.ค. 60 - 14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ ๓ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๓ เพื่อทำความเข้าใจการปลูกมะนาวอย่างง่าย ๆ และคุณค่าของมะนาว 0 0.00 13,300.00
22 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ ๔ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๔ เพื่อทำความเข้าใจ กองทุนบัยตุลมาล ซาลามัต 0 14.00 14,100.00
29 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ ๕ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๕ เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับออมเงิน วันละ 1 บาท คือทางรอด 0 11.00 11,750.00
12 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ ๖ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๖ เพื่อทำความเข้าใจเรียนรู้ ทิศทางการแก้ปัญหาชายแดนใต้ 0 11.00 11,200.00
19 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ ๗ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๗ เพื่อทำความเข้าใจแม่น้ำ ๕ สาย สายสัมพันธ์ สายชีวิต ชาวตากใบ และอาชีพ 0 11.00 11,200.00
26 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ ๘ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๘ ถอดบทเรียน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน ชาวตากใบ 0 10.00 10,050.00
3 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ ๙ อบรมการจัดการ ครั้งที่ ๙ เพื่อความร่วมมือ การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ 0 10.00 10,600.00
10 ธ.ค. 60 กิจกรรม ที่ ๑๐ พิธีเปิดโครงการสุขสงบซาลามัต 0 13.00 13,865.00
10 ก.พ. 61 โครงการอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพชุมชน 0 0.00 0.00
18 - 19 ก.พ. 61 กิจกรรม การประชุมถอดบทเรียน โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้้ไขปัญหาและพัฒนาจชต.ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0.00 0.00
15 มี.ค. 61 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ในนามองค์กรภาคประชาสังคม โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0.00 0.00
12 - 13 พ.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูล เมืองตากใบ 0 0.00 0.00
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00
16 ก.ค. 61 โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่จังหวัดนราธิวาส 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 10:20 น.