stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2017
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 29 กันยายน 2017 -
งบประมาณ 238,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิอัลฮูดาวันนูร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮำมัด หะยีอัมเสาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ มูลนิธิอัลฮูดาวันนูร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การศึกษานับเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นรากฐานสำคัญ ของการพัฒนาประเทศในปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 และ 24
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาเด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น โดยเน้นให้เด็กได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สร้างเสริมให้เด็กในพื้นที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษา และสามารถใช้ภาษาอย่างมั่นใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเป็นกิจกรรมฝึกทางด้านทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ที่เพียงพอ หากไม่ได้ฝึกปฏิบัติ การส่งเสริมให้เกิดการฝึกฝนและการใช้ทักษะ จึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้การเรียนภาษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนภาษาเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยการบูรณาการ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนการท่องจำ ตลอดจนทักษะการคิดไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทางภาษา โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 2 3,000.00
29 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชี้แจ้งต่อคณะกรรมการจัดโครงการภาษาพาเพลิน ประจำเดือน กันยายน ๖๐ 0 0.00 3,000.00
1 ต.ค. 60 ประชุมคณะจัดทำโครงการภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ ประจำเดือน ตุลาคม ๖๐ 0 0.00 -
1 ต.ค. 60 - 2 ธ.ค. 60 อบรมภาษาพาเพลิน 0 0.00 -
7 ต.ค. 60 - 7 ก.ค. 61 พิธีเปิดโครงการ “ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้” 0 0.00 -
8 ต.ค. 60 ภาษา Sport 0 0.00 -
8 ต.ค. 60 - 8 ธ.ค. 59 เรียนรู้ขนมวัฒนธรรมไทย 0 0.00 -
25 พ.ย. 60 ประชุมคณะจัดทำโครงการภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๖๐ 0 0.00 -
2 ธ.ค. 60 พิธีปิดโครงการ “ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้” 0 0.00 -
7 ธ.ค. 60 สรุปโครงการเล่ม 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0.00 0.00
18 ส.ค. 61 - 18 ต.ค. 60 เปิดโลก เปิดภาษา เปิดโลกทัศน์ 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2018 16:38 น.