คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 294,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมเครือข่ายศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกชมรมเครือข่ายศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์สาธิตที่ 1 ปัตตานี ณ.ชมรมศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน 9/12 หมู่ที่ 1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180 โทร. 08-9878-5454 ศูนย์สาธิตที่ 2 ยะลา ณ. ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวายังกูเละ บ้านเลขที
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 1 ต.ค. 2560 98,000.00
2 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 98,000.00
3 4 พ.ย. 2560 4 พ.ย. 2560 98,400.00
รวมงบประมาณ 294,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้เกิดสถานการณ์ก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ จนทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในแบบพหุวัฒนธรรม เกิดความหวาดระแวงต่อกัน และไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เกิดความห่างเหินไม่สามารถจะปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน จากสถานการณ์ดังกล่าว อาจจะทำให้ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เลือนหายไปจากท้องถิ่น ทางชมรมเครือข่ายศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน โดยการรวมตัวของศิลปินพื้นบ้านแขนงต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ให้กลับมาดังเดิม โดยมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสืบทอดศิลปะแขนงนั้นๆ เพื่อการดำรงอยู่และแสดงออกถึงอัฒลักษณ์ อีกทั้งจะได้มีการพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกัน โดยใช้สื่อศิลปะเป็นตัวเชื่อม พร้อมการสอดแทรกเนื้อหาสาระ จากรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งมีแหล่งกำเนิดจากที่เดียวกัน โดยมีหลักฐานยืนยัน จากการวิจัยและสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ จึงเป็นกุญแจปลดล็อคความขัดแย้งทางความคิด เพื่อตอกย้ำความเชื่อ ถึงที่มาของชาติพันธ์ ว่าเราเคยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาตั้งแต่โบราณกาล โดยสังเกตได้จากศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแต่ละแขนงได้มีที่มาจากที่เดียวกัน อย่างไม่มีข้อโต้แย้งสงสัย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 294,400.00 0 0.00
1 ต.ค. 60 - 12 ต.ค. 68 ศูนย์สาธิตที่ 1 ปัตตานี ณ.ชมรมศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน 0 98,000.00 -
11 ต.ค. 60 ศูนย์สาธิตที่ 2 ยะลา ณ. ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวายังกูเละ 0 98,000.00 -
4 พ.ย. 60 ศูนย์สาธิตที่ 3 นราธิวาส ณ. ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้บ้านนายโกสน 0 98,400.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:38 น.