คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 72,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุตำบลควน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชาญ สุขรักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ วัดควนนอก หมู่ที่ 2 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 72,700.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 72,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ประเพณีทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีหนึ่งของตำบลควน ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีต มี กิจกรรมของงานอยู่หลายอย่าง แต่ปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆที่เป็นของเดิม ของพื้นบ้าน ขาดการสืบทอดจากเยาวชน รุ่นหลัง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กิจกรรมต่าง ๆ ในวันสารท เดือนสิบ มีครบสมบูรณ์เหมือนในอดีต     - สาเหตุที่ต้องทำโครงการนี้  เพื่อต้องการอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่     ให้คงอยู่ตลอดไป     - แนวทาง/วิธีการที่จะแก้ปัญหาได้ ตามโครงการนี้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสารท เดือนสิบ เพื่อที่จะส่งเสริม     ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดสิ่งที่ดีที่งามให้กับชุมชนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 3,062.00 2 0.00
17 - 20 ก.ย. 60 จัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3X1.5 เมตร 0 2,000.00 -
17 ก.ย. 60 ทำร้านเปรต 0 5.00 -
20 ก.ย. 60 2.2 ประกวดการทำข้าวต้มมัดใบกะพ้อ 0 7.00 -
20 ก.ย. 60 2.3 ประกวดการทำขนมเจาะหู 0 7.00 -
20 ก.ย. 60 2.4 ประกวดการทำขนมลา 0 7.00 -
20 ก.ย. 60 2.5 ประกวดการขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายขูดมะพร้าว และการทำขนมโค 0 7.00 -
20 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 3 3.1 การขึ้นร้านเปรต 0 6.00 -
20 ก.ย. 60 3.2 การแต่งกายเหมือนเปรต 0 7.00 -
20 ก.ย. 60 เช่าเครื่องเสียง 0 1.00 -
20 ก.ย. 60 ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ 0 4.00 -
15 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 1,000.00 0.00
15 ก.ค. 61 อบรมบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00
17 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 พิธีทางศาสนา 0 0.00 -
17 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 2 2.1 ประกวดการจัดหมรับ 0 9.00 -
22 ก.ค. 61 สรุปผลโครงการเป็นรูปเล่ม 0 2.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 16:50 น.