คนสร้างสุข

directions_run

ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 215,275.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยาการียา สาฮะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ส่งเสริมรายได้หลัก รวมถึงการพัฒนาด้านงานบริการ สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวแต่ไม่เน้นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ จากการที่ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการรองรับปริมาณของนักท่องเที่ยวโดยแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยวได้ทำลายธรรมชาติให้เสียหายไปมาก เช่น การทำลายป่าไม้ ทิ้งขยะในป่า ในน้ำ เก็บพืชพรรณธรรมชาติที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ มาเป็นที่ระลึก เป็นต้น ส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องของนักท่องเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนตะโละกาโปร์ เช่นป่าชายเลน ชายหาดที่สะอาดทอดยาว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทางชุมชนเล็งถึงความสำคัญของบุคลากรเยาวชนเป็นบุคลากรที่สำคัญในอนาคต เพื่อจะทดแทนผู้ใหญ่ที่เริ่มโรยราและจากไป การเตรียมความพร้อมในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเยาวชนเป็นภารกิจหลักในการเตรียมพร้อมการขยายตัวของการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ เพื่อนำชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จากการเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวตะโละกาโปร์พัฒนา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเยาวชนในชุมชนและพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนตะโละกาโปร์ โดยเน้นเยาวชนในชุมชนสามารถถ่ายทอดและนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนซึ่งเป็นการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดปัตตานีให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 208,775.00 8 215,275.00
22 ก.ย. 60 1.ประชุมคณะคณะทำงาน 0 2,500.00 9,000.00
27 ต.ค. 60 กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 0 21,800.00 21,800.00
28 - 29 ต.ค. 60 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยการชุมชนท่องเที่ยว / เยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย 0 0.00 0.00
28 - 29 ต.ค. 60 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อย 0 128,400.00 128,400.00
20 - 30 พ.ย. 60 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตะโละกาโปร์ 0 40,075.00 40,075.00
20 พ.ย. 60 - 10 ธ.ค. 60 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 0 12,000.00 12,000.00
2 ธ.ค. 60 กิจกรรมสรุปผลโครงการและถอดบทเรียน 0 4,000.00 4,000.00
15 ก.ค. 61 โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมฯ 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:34 น.