คนสร้างสุข

directions_run

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 247,545.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอยะรัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเลาะ บือโต
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเมาะมาวี, ตำบลเขาตูม, ตำบลกระโด, ตำบลคลองใหม่, ตำบลปิตูมุดี, ตำบลยะรัง, ตำบลสะดาวา, และตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 247,545.00
รวมงบประมาณ 247,545.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนาน เกิดจากปัญหาหลายมิติ แม้ว่าหลายภาคส่วนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหา แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร พื้นที่ในระดับชุมชน ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมที่มีความสำคัญยิ่ง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ และหากสังคมในระดับชุมชนได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำในท้องที่มีความเข้าใจ เป็นปึกแผ่น สามัคคีกลมเกลียว จะสามารถนำพาชุมชนสังคมไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน และเป็นการต่อยอดกิจกรรมสภาสันติสุขตำบล, กิจกรรมเสวนาสัญจร ขจัดความขัดแย้ง กลุ่มผู้นำชุมชน โครงการ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.), กิจกรรมอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ของ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการที่จะทำให้เหตุการณ์ก่อความไม่สงบยุติลงได้ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอยะรัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมในชุมชนเป็นสำคัญ หนทางปฏิบัติที่น่าได้ผลที่สุดทางหนึ่ง คือ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนแบบรวมการในพท้นที่ สร้างองค์ความรู สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกมิติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและเกลียดชังต่อกัน ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกๆสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เมื่อความเข้าใจถูกต้อง ลดความขัดแย้งในชุมชน เกิดกฏหมู่บ้าน เกิดการขับเคลื่อน เกิดพื้นที่ปลอดภัยและเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็จะเป็นการสลายแนวคิดในแง่ของความไม่สงบไปโดยปริยาย ความสันติสุขก็จะกลับคืนมาอย่างยั่งยืนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 214.00 0 0.00
17 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประรัฐเพื่อสันติ อำเภอยะรัง เพื่อจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1 0 1.00 -
18 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 1 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 0 6.00 -
18 ก.ย. 60 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ 0 1.00 -
20 - 21 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 2 โครงการการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด 0 6.00 -
21 ก.ย. 60 - 21 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง และกุโบ (สถานที่ฝังศพ) 0 6.00 -
24 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 0 6.00 -
24 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม 0 6.00 -
25 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมผู้นำครอบครัวที่ดี 0 6.00 -
26 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 7 โครงการอบรมผู้ปกครองเด็ก และเยาวชน 0 6.00 -
28 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 8 โครงการร่วมมือร่วมใจ ก่อสร้างอาคารตาดีกา 0 6.00 -
29 ก.ย. 60 กิจกรรมที่ 9 โครงการอบรมครอบครัวที่ดีสู่สังคมสันติสุข 0 6.00 -
7 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอยะรัง เพื่อขับเคลื่อนโครงการภาคประชาสังคม 0 1.00 -
8 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 10 โครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 0 6.00 -
9 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 0 6.00 -
9 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 12 โครงการอบรมศาสนาและสุขภาพ 0 6.00 -
11 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนามัสยิดบ้านกระโด 0 6.00 -
12 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 14 โรงเรียนให้ความสุข 0 6.00 -
17 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 15 ประชุมผู้นำสามฝ่าย 0 6.00 -
19 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 16 โครงการชุมชนสันติสุข 0 6.00 -
20 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 17 โครงการอบรมกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 0 6.00 -
25 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 18 โครงการครอบครัวอบอุ่น 0 6.00 -
5 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 19 โครงการอาซุรอสัมพันธ์ 0 6.00 -
8 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 20 โครงการมหกรรมอาซุรอ 0 6.00 -
11 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 21 งานประเพณีกวนอาซูรอ 0 0.00 -
15 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 22 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 0 6.00 -
16 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 23 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0 6.00 -
18 - 19 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 24 โครงการกีฬาตาดีกาต้านภัย ยาเสพติด 0 6.00 -
20 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 25 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ 0 6.00 -
22 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 26 โครงการอบรมยาเสพติด 0 6.00 -
24 พ.ย. 60 กิจกรรมที่ 27 โครงการยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคม 0 6.00 -
1 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 28 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 6.00 -
3 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 29 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 6.00 -
4 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 30 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 6.00 -
6 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 31 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 6.00 -
15 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 32 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 0 6.00 -
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 33 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 6.00 -
23 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 34 กิจกรรมตาดีกาต้านภัยยาเสพติด 0 6.00 -
26 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 35 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 0 6.00 -
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 36 โครงการอบรมคุณธรรม 0 6.00 -
29 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ อำเภอยะรัง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาคประชาสังคม 0 1.00 -
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:54 น.