directions_run

สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
9 ส.ค. 60 - 30 ธ.ค. 60 ค่าบริหารจัดการ 10 22,950.00 -
15 ส.ค. 60 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการ 10 15,600.00 -
14 - 15 ต.ค. 60 อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดการชุมชนในการพัฒนาเด็กเยาวชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับอำเภอต้นแบบ ต่อแกนนำเยาวชนในชุมชน 55 55,350.00 -
20 - 30 ต.ค. 60 .ศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านเด็กเยาวชน 5 ด้าน (การศึกษา/การดูแล/คุณภาพชีวิต/สุขภาพ/โอกาส) สู่การจัดทำเป็นฐานข้อมูลด้านเด็กเยาวชนในระดับอำเภอ 70 14,000.00 -
3 พ.ย. 60 . จัดประชุมกลไกการพัฒนาและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชน พื้นที่เป้าหมายในระดับตำบลต้นแบบ 55 31,450.00 -
10 - 30 พ.ย. 60 สนับสนุนการพัฒนาการขับเคลื่อนกิจกรรม 4 ด้าน - ด้านการศึกษา(สติปัญญา) - ด้านสุขภาพ ปลอดภัยและมีความสุข (ร่างกายและจิตใจ) - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต(อาชีพ) - ด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนในชุมชน - ด้านการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตในชุมชน 70 70,000.00 -
3 - 10 ธ.ค. 60 การติดตามผลักดันงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายต้นแบบ 5 9,200.00 -
15 ธ.ค. 60 .เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนระหว่างชุมชนต้นแบบ ( 1 วัน) 55 31,450.00 -
รวม 330 250,000.00 0 0.00