คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 243,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมบัณฑิตใจอาสาพัฒนาชายแดนใต้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 10.2 รายชื่อคณะทำงาน 1. นายสาการียา ยูโซะ ตำแหน่งหัวหน้าที่โครงการ 080-7019461 2. นายลุกมัน มาแจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน 087-8998190 3. นางสาวฮิบรียะฮ์ยูโซะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน 086-3163569 4. นายซายูตี นิมะเตะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 08
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ห้องประชุมพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ต.บ้านนำ้บ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8100316971985,101.57401645258place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กลุ่มผู้นำชุมชน องค์กรและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงกับประชาชนรากหญ้าที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปีถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะเป็นกลุ่มที่มีพลังทางความคิดและมีระบบการคิดร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ก้าวหน้าประกอบกับสภาวการณ์ทางสังคมในพื้นที่เป็นสังคมที่ริเริ่มเปิดรับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงที่สอดรับกับภายนอกแต่ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์และจริยธรรมที่ดี เมื่อศึกษาถึงโครงสร้างทางสังคมของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงภาวะความรุนแรงทางกายภาพ กลุ่มผู้นำชุมชนเหล่านี้ได้ริเริ่มกิจกรรมด้านพัฒนากับภาคชุมชนเพื่อให้เกิดการเยียวยา ฟื้นตัวจากผลกระทบสถานการณ์ความรุนแรงและยังถูกชุมชนคาดหวังเป็นอย่างสูงจากสังคมโดยเฉพาะสังคมในระดับรากหญ้า ดังนั้นการสร้างช่องทางโอกาสการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นองค์กรให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน องค์กรและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงกับประชาชนรากหญ้าเหล่านี้ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถเพื่อให้มีส่วนสนับสนุนและสร้างพื้นที่ให้ทุกกลุ่มมีส่วนขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขไปด้วยกันเกิดแนวร่วมในการสนับสนุนการสร้างสังคมให้เกิดสันติสุข ชมรมบัณฑิตใจอาสาพัฒนาชายแดนใต้จึงได้ทำการสำรวจชุมชนอำเภอปะนาเระและอำเภอสายบุรีพบว่ามีความต้องการหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้และการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดหลักสูตรผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข (The Local Leaders for Peace) นี้ให้กับผู้นำชุมชน องค์กรและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงกับประชาชนรากหญ้า นับว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการสร้างสันติสุข เพราะองค์กรและบุคคลเหล่านี้ได้ทำงานใกล้ชิดและกลมกลืนกับประชาชนรากหญ้า ได้รับความเคารพและเชื่อถือจากประชาชน ดังนั้นชมรมบัณฑิตใจอาสาพัฒนาชายแดนใต้ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 37.00 2 15,250.00
8 ต.ค. 60 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมร่วมกับวิทยากรกระบวนการเพื่อร่างหลักสูตร 0 15.00 15,250.00
2 - 3 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงกับประชาชนรากหญ้า 0 0.00 -
24 ธ.ค. 60 - 24 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเพื่อประเมินและถอดบทเรียนการจัดอบรมและประเมินหลักสูตร (After Action Review) ร่วมกับวิทยากรกระบวนการรวม 0 0.00 -
30 ธ.ค. 60 กิจกรรมที่ 5 เสวนาวิชาการสาธารณะ 0 0.00 -
31 ธ.ค. 60 - 31 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 6 ประชุมสรุปปิดโครงการ 0 0.00 -
14 ก.ค. 61 กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ 0 22.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:18 น.