คนสร้างสุข

directions_run

ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 5 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 182,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมอนุรักษ์นกเงือก ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูรยานี ซีบะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ สมาชิกชมรมอนุรักษ์นกเงือก จำนวน 4 หมู่บ้าน 1 ตำบลกะรุบี ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พื้นที่ (ม.1 ม.2 ม.4และม.7)หมู่บ้านที่มีพื้นที่เขาบูโด ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพื้นที่ตำบลกะรุบี ซึ่งมีพื้นที่ติดเขาบูโดและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ และพื้นที่นี้มีนกเงือกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การอนุรักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ อำเภอกะพ้อเป็นอย่างมาก ชมรมอนุรักษ์นกเงือกจึงเห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าสงวนเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ และป้องกันไม่ให้เกิดการล่าสัตว์ในพื้นที่ ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาบูโด และส่งเสริมให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเงือกและสัตว์ป่าสงวนต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 4,177.00 1 0.00
12 ก.ย. 60 - 8 ธ.ค. 60 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 0 2.00 -
20 ก.ย. 60 - 6 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางและติดต่อประสานงาน 0 4,000.00 -
25 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานและสมาชิก เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 0 2.00 -
18 พ.ย. 60 - 20 ธ.ค. 60 ค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 0 172.00 -
28 - 29 ธ.ค. 60 ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล 0 1.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมการบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:20 น.