คนสร้างสุข

directions_run

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 18 กันยายน 2560 - 20 สิงหาคม 2561
งบประมาณ 201,620.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มูลนิธิอัลมุมีนียะห์เพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบะห์รุดดีน บินยูโซ๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านพะปูเงาะ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5181110289264,101.50225380651place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 28 ก.ย. 2560 31 ธ.ค. 2560 201,620.00
รวมงบประมาณ 201,620.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบาย และเน้นให้ความสำคัญในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการจัดตั้งกลไกเพื่อขับเคลื่อนไหวสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน และกำหนดให้มีการทำงานอย่างบูรณาการกับผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ และประชาชน ในพื้นที่ โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ( กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ให้การสนับสนุน เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมและกระบวนการต่างๆที่นำสู่ความสันติสุข พลังจิตอาสานับว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สามารถขยับการพัฒนาในชุมชน โดยมีพลังในชุมชนทำการขับเคลื่อน เพราะจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ คือ การที่ผู้หนึ่งที่มีจิตใจเสียสละให้สิ่งของ ให้เงินทอง และให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย และแรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแก่ผู้อื่นหรือให้แก่องค์กร หรือชุมชน แม้กระทั่งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็น อีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟื้อ หันมาทำกิจกรรม เพื่อสังคมมากขึ้น เพราะงานจิตอาสาเป็นสิ่งที่ให้เยาวชนได้หันมาทำความเข้าใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้จากในปัจจุบัน ปัญหาสังคมเริ่มมีทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในครอบครัว ชุมชนและสังคม หากไม่รีบแก้ไขให้ทันท่วงที สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความสับสนวุ่นวายแต่การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร สังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น นอกจากจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วยทางมูลนิธิอัลมุมีนียะห์เพื่อการศึกษาได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงขอเสนอโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นสร้างสันติสุข และความปลอดภัยในพื้นที่ จึงได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 30,389.00 3 30,600.00
18 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานประจำเดือนๆละ 4 ครั้ง 0 28.00 28,800.00
18 ก.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 ค่าเดินทางและค่าติดต่อประสานงาน 0 4.00 -
18 ก.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 0 2,920.00 -
19 ก.ย. 60 ประชุมผู้นำและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน 0 4.00 -
21 ก.ย. 60 ประชุมผู้นำเยาวชนบ้านพะปูเงาะ 0 5,250.00 -
22 ก.ย. 60 อบรมเรื่องการบริหารจัดการ 0 1,800.00 1,800.00
28 ก.ย. 60 พิธีเปิดกิจกรรมและโครงการ 0 10,500.00 -
5 ต.ค. 60 เวทีอบรมเยาวชนเพื่อทำความเข้าใจด้านจิตสาธารณะ 0 19.00 -
21 - 22 ต.ค. 60 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะ 0 57.00 -
6 - 18 ธ.ค. 60 ฝึกทักษะเพื่อสร้างจิตสาธารณะ 0 57.00 -
20 ธ.ค. 60 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 0 9,750.00 -
14 ก.ค. 61 การอบรมเพื่อบันทึกข้อมูลโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพํฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:51 น.