คนสร้างสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณ 249,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (249,750.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1.ด้านปกป้อง คุ้มครอง ผ่านโครงการโรงเรียนปลอดภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการสันติภาพ2.ด้านช่วยเหลือเยียวยา ผ่านโครงการเด็กทุนลูกเหรียง และโครงการส่งเสริมอาชีพ 3.ด้านการส่งเสริมพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน โดยความร่วมมือร่วมกับองค์กร หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน เพื่อเกิดการสนับสนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาแนวคิด คุณภาพชีวิต สู่การเป็นพลเมืองชายแดนใต้ที่มีคุณภาพต่อไป ตลอดระยะเวลา 15 ปีในการดำเนินงานของสมาคมฯ เราสามารถสร้างเด็ก เยาวชน ให้เข้าถึงการศึกษา เข้าถึงข้อมูล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกระบวนการมากมาย พร้อมกับการเรียนรู้ของสมาคมฯ ที่เติบโตจากการเป็นผู้รับ จากเด็ก เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ พัฒนาสู่องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเด็ก พัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสามารถติดตามการดำเนินงานสมาคมฯ ได้อย่างต่อเนื่องจาก www.Luukrieang.org และ www.facebook.com/luukrieang
โครงการเด็กทุน ลูกเหรียง เป็น 1 ในพันธกิจของสมาคมฯในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง จนจบระดับปริญญาตรี ผ่านทุนการศึกษาที่ต้องระดมทุนอย่างหนักในทุกปี เพื่อให้สมาชิกในโครงการ จำนวน 174 คน ได้เรียนหนังสือจนจบ ควบคู่กับการเยียวยา พัฒนาให้เข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการทำงานช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นๆ และช่วยเหลือสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กทุน ที่จบการศึกษาและมีงานทำที่มั่นคง จำนวน 26 คน โดยมีอดีตเด็กทุนลูกเหรียง ที่จบการศึกษาแล้วจำนวนหนึ่ง ที่มีความรู้ ความสามารถในงานศิลปะ และการประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่นประกอบชิ้นงานศิลปะ และได้ทำงานในบริษัทที่มีความมั่นคงในพื้นที่ภาคกลาง ลูกเหรียงจึงพัฒนาโครงการ ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน เพื่อให้มีการส่งต่อองค์ความรู้ ทักษะด้านอาชีพ ต่อยอดงานศิลปะเพื่อการเยียวยา ให้กับแกนนำเด็กทุนลูกเหรียงที่มีความสนใจงานศิลปะ และตัวแทนแม่ของน้องๆในโครงการ พร้อมกับการอบรมการเล่าเรื่องเพื่อการก้าวผ่าน _เมื่อฉันยิ้มได้” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และจัดให้มีการนำเสนอผลงาน เรื่องราว สร้างบรรยากาศการพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจต่อให้กับคนอื่นๆ เพราะลูกเหรียงเชื่อว่า สังคมควรได้ตระหนักรับรู้ มิติใหม่ของการเยียวยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนที่สูญเสียเองควรนำเสนอภาพของการเยียวยาในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากงานสังคมสงเคราะห์ การเยียวยาเพื่อการก้าวผ่านควรเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ นำไปสู่การเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจบนข้อเท็จจริงที่สามารถจับต้องได้ บนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ด้วยความเข้มแข็งและก้าวผ่านโดยพวกเราเอง

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 255.00 2 249,750.00
15 ก.ค. 61 อบรมการสร้างมูลค่าจากวัสดุท้องถิ่นเป็นงานศิลปะบำบัด 0 149.00 149,150.00
15 ก.ค. 61 Luukrieang Living Night 0 106.00 100,600.00
15 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:54 น.