เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

การแสดงศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้าน

การแสดงศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้าน

7 ตุลาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนต่างให้ความสนใจรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างก็ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ด้วยครับ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 750 คน จากที่ตั้งไว้ 750 คน
ประกอบด้วย

นักเรียน ประชาชน ชาวบ้านกม.26ในและประชาชนพื้นที่อำเภอบันนังสตา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
79,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,500.00