เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

8 ตุลาคม 2560
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงนิทรรศการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภออบันนังสตามาเป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตัวแทนศอ.บต.  ผู้อำนาวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตลอดถึงทหาร  ตำรวจและประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1,000 คน จากที่ตั้งไว้ 1,000 คน
ประกอบด้วย

นักเรียน ประชาชน ชาวบ้านกม.26ในและประชาชนในอำเภอบันนังสตา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
45,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 245,000.00