คนสร้างสุข

directions_run

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 22 กันยายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 201,340.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มแม่บ้านตืองอ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนาซอฟะห์ หะยีเวาะยา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 36 ม.2 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4917446999937,101.31272767312place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ก.ย. 2560 20 ธ.ค. 2560 201,340.00
รวมงบประมาณ 201,340.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครอบครัว ดังนั้น การส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถดำรงตนอยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคมได้อย่างชาญฉลาด การส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดรายได้และสามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า เป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มแม่บ้านตำบลบุดี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และกลุ่มแม่บ้านดังกล่าวจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านต้นแบบที่สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์และพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 26,000.00 7 201,340.00
7 ต.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน คร้ังที่ 1 0 0.00 12,340.00
15 ธ.ค. 60 ประชุมคณะทำงาน คร้ังที่ 3 0 0.00 5,900.00
16 ธ.ค. 60 กิจกรรมการฝึกอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการทางด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน 0 0.00 140,200.00
16 ธ.ค. 60 ศึกษาดูงานการฝึกอาชีพของกลุ่มแม่บ้านและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสตูล 0 26,000.00 26,000.00
14 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน คร้ังที่ 2 0 0.00 4,400.00
14 ก.ค. 61 กิจกรรมอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 0 0.00 12,500.00
14 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาและพัฒนา จชต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 15:38 น.