ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง

11. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่่ 7

11. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่่ 7

25 มิถุนายน 2562
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีทุกคน แจ้งว่ากลุ่มเราจะทำเสื้อกลุ่ม เพราะเวลาไปไหนจะได้ไปกันเป็นทีม เสื้อราคาประมาณ 150บาท โดยทางกลุ่มจะออกให้คนละ 100บาท ส่วนที่เหลื้อสมาชิกเป็นคนออกเอง -แจ้งกำหนดการ การจัดกิจกรรมที่จะจัดในวันที่ 3กรกฎาคม นี้ โดยให้สมาชิกมาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเราจะเชิญคณะทำงาน ภาคี เครือข่ายและสมาชิกป่าร่วมยางจากต่างอำเภอมาด้วย -จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50คน
-แจ้งให้รู้ว่า ทางกลุ่มเราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุน ยาไส้-ยาใจแล้ว -แนะนำสมาชิกใหม่อีก 1คน คือ อาจารย์ธนิศ จากกงหรา -แจ้งยอดการสั่งชำต้นไม้ให้สมาชิกได้รู้ และรับกันไปชำเพื่อเพิ่มรายได้ ซึงมียอดการสั่งชำ 2000ต้น -ย้ำอีกครั้ง วันที่ 30-31กรกฎาคมนี้ ทางกลุ่มเราได้เข้าร่วมและออกบุธ งานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำ ที่เทศบาลโคกม่วงเขาชัยสน โดยทางกลุ่มจะพาสมาชิกบางส่วนไปร่วมงานด้วย -และในวันนั้นเราจะจัดกิจกรรมเพิ่มอีก 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม ปฏิบัติการขยายลดการใช้สารเคมีในสวนยาง

-เหรัญญิกแจ้งยอดเงินออมและเงินกองกลาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทราบถึงผลการดำเนิน -ทราบถึงความคืบหน้าในการทำกิจกรรมแต่ละครั้ง