ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง

5. สน้บสนุนเกษตรกรปลูกพืชร่วมยาง

5. สน้บสนุนเกษตรกรปลูกพืชร่วมยาง

28 มิถุนายน 2562
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานได้ทำการแจกกล้าไม้ แก่สมาชิก
-ได้นำแสลนไปทำโรงเรือนให้แก่สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำ และจะทยอยทำให้แก่สมาชิกทุกคน โดยให้สมาชิกผู้ชายไปช่วยกันทำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิก จำนวน 35 ครัวเรือน ได้นำกล้าไม้ ที่ได้รับจากประธาน ไปปลูกไว้ในสวนยาง เพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์วิทยา โดยเน้น ลดการใช้สารเคมีและหญ้าฆ่าหญ้าต่าง ๆ เพื้อความปลอดภัยต่อสุขภาพ -ได้นำแสลนไปทำให้กับสมาชิก ที่เป็นครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 20ครัวเรือน เพื่อได้เป็นที่พักต้นไม้ เป็นโรงเรือนก่อนที่จะนำไปปลูกต่อไป