ประชุมเปิดโครงการ ทำความเข้าใจพื้นที่ รับสมัครแกนนำหมู่บ้าน

ประชุมเปิดโครงการ ทำความเข้าใจพื้นที่ รับสมัครแกนนำหมู่บ้าน

22 มกราคม 2562
ChanakornChanakorn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo นายอำเภอกงหรากล่าวเปิดโครงการนายอำเภอกงหรากล่าวเปิดโครงการ
  • photo ทีมพี่เลี่ยงทำความเข้าใจโครงการทีมพี่เลี่ยงทำความเข้าใจโครงการ
  • photo แกนนำพื้นที่ที่ร่วมประชุมแกนนำพื้นที่ที่ร่วมประชุม
  • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา13.00-14.00น. กลุ่มเป้าหมายพร้อมกันที่ประชุม ลงทะเบียน เวลา14.00-14.30น.ให้ความรู้ความเข้าใจที่มาที่ไปของโครงการ โดยนายประเทือง อมรวิริยะชัย ทีมสนับสนุนวิชาการโครงการเรื่องที่มาของโครงการว่าได้รับงบสนับสนุนจาก สสส. เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันคิดว่าจะแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตัวเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างไร และชาวบ้านะร่วมกันรักษาที่ท่องเที่ยวของตัวเองอย่างไร โดยจะมีทีมสนับสนุนจากโครงการมาช่วยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่ชาวบ้านยังติดขัดหรือไม่เข้าใจในการทำงานร่วมกับ สสส.
เวลา14.30-15.00น. ให้โอวาท คำแนะนำ เสริมกำลังใจโดยนายอำเภอกงหรา ให้แนวคิดว่าที่ท่องเทียวที่มีในชุมชนคือของชาวบ้าน ชาวบ้านควรดูแลรักษากันเอง และใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องคำนึงความยั่งยืนของทรัพยากรด้วย สิ่งที่เน้นย้ำคือนโบบายจังหวัดในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน และจะช่วยกันอย่างไรให้แหล่งท่องเที่ยวปลอดขยะและไม่มีการดื่มเหล้า เบียร์ ในที่ท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด เพราะที่ท่องเที่ยวถือเป็นที่สาธารณะการดื่มเหล้าในที่สาธารณะนั้นตามกฎหมายไม่สามารถทำได้ จึงไม่ควรให้ดื่มหรือมีการขายโดยเด็ดขาด ส่วนเรื่องขยะก็เป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะต้องจักการกันเอง ไม่ควรฝากความหวังไว้กับท้องถิ่นหรือภาคราชการ เพราะถ้าที่ท่องเที่ยวสามารถปลอดขยะได้ ก็จะเป็นที่เที่ยวที่สวยงาม ใครก็อยากมาเที่ยว
เวลา15.30-16.00น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความมุ่งหวังในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 95 คน ส่วนราชการร่วมกิจกรรมจำนวน 3คน ส่วนท้องถิ่นจำนวน 2คน 2 เกิดความร่วมมือจากผู้นำท้องที่คือ กำนันวินัย ยาชะรัด สนับสนุนอาหารว่างเป็นขนมจีนน้ำยา และอำนวยความสะดวกเรื่องจัดสถานที่สนับสนุนเต๊นท์จำนวน 1หลัง 3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่มาของโครงการและแนวคิดการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีความตื่นรู้ตื่นตัวในการที่จะจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน 4 ได้อาสาสมัครจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมาเป็นแกนนำระดับหมู่บ้านในการเคลื่อนงานของชุมชนและโครงการ 5ได้แกนนำหมู่บ้านละ10คน ตามเป้าหมาย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,300.00 3,880.00 0.00 0.00 0.00 5,180.00