เก็บข้อมูลพื้นที่ สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวทั้ง6 หมู่บ้าน ในเครือข่าย

เก็บข้อมูลพื้นที่ สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวทั้ง6 หมู่บ้าน ในเครือข่าย

20 มกราคม 2562
ChanakornChanakorn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo เก็บข้อมูลขยะที่น้ำตกมโนราห์เก็บข้อมูลขยะที่น้ำตกมโนราห์
  • photo สภาพขยะที่น้ำตกมโนราห์สภาพขยะที่น้ำตกมโนราห์
  • photo เยาวชนร่วกิจกรรมที่บ้านทอนตรนเยาวชนร่วกิจกรรมที่บ้านทอนตรน
  • photo สรุปการจัดเก็บข้อมูลสรุปการจัดเก็บข้อมูล

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-แต่ละหมู่บ้านลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกันเองในแต่ละหมู่บ้าน -แต่ละหมู่บ้านรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดเก็บไปบริหารจัดการกันเอง -ได้ข้อมูลจากแต่ละหมู่บ้านแล้วนำข้อมูลมารวบรวมเป็นข้อมูลกลางของโครงการ -ข้อมูลที่ได้นำมาเสนอในที่ประชุมประจำเดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ฐานข้อมูลเรื่องปริมาณและประเภทของขยะในที่ท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน -เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มในชุมชนในการร่วมกิจกรรม มีกลุ่มเด็กเยาวชน ผู้นำ กลุ่มสตรี และคนจิตอาสา -ได้ความร่วมมือจากผู่้นำกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,600.00 500.00 0.00 0.00 12,100.00