ประชุมคณะทำงานโครงการประจำเดือนครั้งที่2 สถานที่ หมู่6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ประชุมคณะทำงานโครงการประจำเดือนครั้งที่2 สถานที่ หมู่6 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

15 มกราคม 2562
ChanakornChanakorn
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo ร่วมรับประทานอาหารร่วมรับประทานอาหาร
  • photo
  • photo พี่เลี้ยงทำความเข้าใจโครงการพี่เลี้ยงทำความเข้าใจโครงการ

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

08.30 นัดพร้อมกันที่กลุ่มสตรีบ้านท่าเน๊าะ 10.00 นายหรูน เส็นบัตร กล่าวทักทายผู้ร่วมประชุม
    นายอรุณ ศรีสุวรรณ พี่เลี้ยงผู้ติดตามโครงการ ทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เน้นสาระสำคัญที่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสุขภาวะ คือสามารถจัดการจยะในแหล่งท่องเที่ยวขงแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้กลไกของเครือข่ายและแกนนำในพื้นที่เป็นเพื่อนในการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวปลอดขยะ โดยเฉพาะโฟม และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้ปลอดจากเครื่องดื่มแฮลกอออล์ ซึ่งโครงการได้รับงบจาก สสส .มาทำกิจกรรมเพื่อไปหนุนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุงด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะที่ผ่านมาเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของส่วนราชการชาวบ้านไม่ค่อยได้เรียนรู้ ตอนนี้ที่เห็นมีโครงการ นวัฒวิถีชุมชนที่มาหนุนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนอยู่ โครงการของ สสส.ก่อนที่ไปถึงผลสุดท้ายที่ต้องการต้องมีการเรียนรู้ของชุมชน สิ่งที่ชุมชนจะใช้เป็นเครื่องมือคือ ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ คือเรื่องขยะ และแฮลกอฮอล์ ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้จึงต้องเก็บข้อมูลกันก่อน 12.00-13.30 พัก 13.30 ช่วยกันแสดงความเห็นเรื่่องข้อมูลที่จะเก็บ สรุปให้เห็นชนิดของขยะ แฮลกอฮอล์ ที่มา ปริมาณ และการจัดการในปัจจุบัน ของแต่ละที่ และช่วยกันแสดงความเห็นถึงแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล คือให้ใช้แกนนำของแต่ละพื้นที่ช่วยกันเก็บข้อมูลของตนเอง แล้วนำมารวบรวมและเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไปของการประชุม ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดเก็บข้อมูล ที่ประชุมสรุปให้แต่ละที่บริหารจัดการกันเอง เพื่อจะได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานมากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีคณะทำงานร่วมประชุม 20คน
  • คณะทำงานได้เรียนรู้โครงการ ที่ไป ที่มา วัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น
  • ได้แบบจัดเก็บข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลในที่ท่องเที่ยวจากการร่วมคิดของคณะทำงาน
  • ได้กำหนดแนวทางและวิธีการเก็บข้อมูลร่วมกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 2,600.00 220.00 0.00 0.00 3,120.00