โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

เวทีทำแผนการติดตามและ เฝ้าระวัง

เวทีทำแผนการติดตามและ เฝ้าระวัง

25 มีนาคม 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo แยกกันคุยตามสบายของกลุ่มแยกกันคุยตามสบายของกลุ่ม
  • photo ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน
  • photo ถวายอาหารพระสงฆ์ถวายอาหารพระสงฆ์
  • photo แกนนำปรึกษาผู้ติดตามแกนนำปรึกษาผู้ติดตาม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1คณะทำงานปรึกษาหารือชวนคุยหาแนวทางการเฝ้าระวังฝายชะลอทรายและต้นไม้ที่ปลูกไว้รวมถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำในช่วงหน้าแล้ง 2แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงาน 3กำหนดเป็นแผนวันที่ ที่ทำกิจกรรมการติดตามและทำฝายเพิ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1 ได้แผนการเฝ้าระวังคือทุกวันที่24 ของเดือนที่เหลืออยู่ภายใต้โครงการ 2ได้แนวทางการทำฝายชะลอทรายและวางแผนทำฝายให้ได้สัก10จุดเพื่อเป็นการทดลอง โดยทำขึ้นไปทางตอนบนของคลอง 3ได้แบ่งหน้าที่ประสานงานกับชุมชนเข้าร่วมทำฝายโดยมอบหมายให้ปาริชาติรับผิดชอบประกาศผ่านเสียงตามสาย และกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00