โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1

กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1

28 มีนาคม 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1พี่เลี้ยงผู้ติดตามทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและวิธีการนำเสนอผลที่เดิกขึ้นจากการทำโครงการ โดยการพูดคุยให้เล่าโดยยึดกรอบผลที่เกิดของโครงการเป็นหลัก 2คณะทำงานนำเสนอผลที่เกิดจากการทำกิจกรรมของโครงการ ด้วยวิธีการช่วยกันเล่าในสิ่งที่ทำและผลที่เกิดจากการทำ 3ผู้เขาร่วมกิจกรรมร่วมกันเติมเต็มมนสิ่งท่ียังไม่ได้พูดถึงและช่วยกันสะท้อนปัยหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ 4พี่เลี้ยงผู้ติดตามโครงการ สรุปผลการทำกิจกรรมประเมินผล และช่วยเติมเต็มในสิ่งที่พี่เลี้ยงมองว่าเป็นจุดอ่อนของทีมทำงาน และการทำโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30คน 2ผลที่เกิดจากการทำโครงการคือ
-คณะทำงานและกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของลำคลอง -มีแกนนำชุมชนอย่างน้อย20คนที่ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการตลอดและต่อเนื่อง -มีแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมลำคลอง 2ลักษณะคือการปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณริมคลองให้ได้อย่างน้อย1000ต้น และการสร้างฝายแนวชะลอทรายเพื่อชะลอการไหลของทรายลงสู่พื้นที่ด้านล่างเพื่อลดการพังทะลายของตลิ่ง -กติกาการใช้ประโยชน์ของคลองยังไม่เกิดเพราะยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนส่วนใหญ่ในชุมชนให้เกิดการยอมรับกติกา -มีแผนการเฝ้าระวังการพังทะลายของตลิ่งและเฝ้าระวังแนวชะลอทรายและต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกไว้โดยกำหนดการทำงานทุกวันที่24ของเดือนเร่ิมจากเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน
-สามารถสร้างฝายชะลอทรายได้จำนวน 10จุด และสามารถปลูกต้นไม้ในช่วงที่ผ่านมาจำนวน 300ต้น ปัญหาที่ค้นพบจากการทำงานคือ การมีส่วนร่วมจากผู้นำท้องถินที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับโครงการเท่าที่ควร  ปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนมากในช่วงหน้าร้อนจึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง -แนวทางการแก้ปัญหาคือ ต้องเร่งสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากขึ้น และคณะทำงานควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการทำงานด้วย เช่นเรื่องเชิงงานเอกสาร และความสามารถเป็นรายคนในการคิดและวิเคราะหืผลการทำงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 2,640.00 200.00 0.00 0.00 3,140.00