โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนกันยายน2562

ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนกันยายน2562

2 กันยายน 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo วางแผนการทำงานวางแผนการทำงาน
  • photo ทีมสะเบียงสมทบทีมสะเบียงสมทบ
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00น.คณะทำงานนัดพร้อมกันที่ทำการกลุ่มหารือเรื่องการแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องระบบประปาหมู่บ้านจึงมีข้อตกลง ไปช่วยกันปรับปรุงแก้ไขระบบประปา 11.00น. คณะทำงานโครงการเดินทางพร้อมกันไปที่ลำคลองเพื่อช่วยกันปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 13.00น. ประชุมวางแผนการแก้ปัญหาระบบประปา 14.00น. ช่วยกันซ่อมแซมและแก้ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1มีคณะทำงานร่มกิจกรมจำนวน10คน 2คณะทำงานได้ปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดการระบบการใช้น้ำของหมู่บ้าน 3เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันของคณะทำงาน 4ระบบการใช้น้ำของชุมชนได้รับการแก้ไข