โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน2562

ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน2562

13 มิถุนายน 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1แจ้งเรื่องการเงินโครงกางวดที่2ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ตามจำนวนที่หน่วยจัดการโอนมาให้เข้าบัญชีของโครงการย่อย 2หารือเรื่องการจัดกิจกรรมวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุที่มีความใกล้ชิดกับลำคลอง 3หารือเรื่องรูปแบบและเนื้อหาการกิจกรรม โดยกำหนดรูปแบบคือการให้คนแก่เล่าความเป็นมาของลำคลอง เปรียบเทียบความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของลำคลองระหว่างอดีตและปัจจุบัน และเล่าเรื่องหรือนิทาน ตำนานต่างๆที่เกี่ยวกับลำคลองให้แก่เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1มีกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน 2คณะทำงานได้รับรู้เรื่องการเงินของโครงการ 3เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างคณะทำงาน 4ได้แผนงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม ตามแผนงานโครงการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขอองกลุ่มเป้าหมาย 5ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงานตามความถนัดของแต่ละคน