โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม2562

ประชุมคณะทำงาน ประจำเดือนกรกฎาคม2562

23 กรกฎาคม 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.00น. คณะทำงานนัดพร้อมกันที่ริมคลองหลังวัดโหล๊ะจันกระในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 10.30น. ช่วยกันทำอาหารในบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ 12.00น. รับประทานอาหารร่วมกัน 13.00น. สรุปผลการทำกิจกรรมวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของลำคลองจากอดีตและปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ผลสำเร็จและข้อบกพร่องที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 14.00น. หารือเรื่องการจัดกิจกรรมแก้ทวดทองแคในเดือนสิงหาคม 14.30น. สำรวจความเสียหายและความมั่นคงของฝายชะลอทรายที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ในพื้นที่ดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1มีคณะทำงานร่วมกิจกรรมประชุมจำนวน12คน 2ได้เรียนรู้และสรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาและได้ร่วมกันแสดงความเห็นและหาแนวทางการจัดกิจกรรมแก้ทวดทองแคในเดือนสิงหาคม 3คณะทำงานได้สำรวจความมั่นคงและความเสียหายของฝายชะลอทรายที่สร้างไว้ในพื้นที่ดำเนินโครงการและได้ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุด