โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

กิจกรรมอนุบาลพันธุ์ปลา และปล่อยปลาสู่คลองธรรมชาติ

กิจกรรมอนุบาลพันธุ์ปลา และปล่อยปลาสู่คลองธรรมชาติ

15 กรกฎาคม 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลาเพื่่อเลี้ยงในกระชังที่ได้ทำขึ้นในคลองธรรมชาติ แล้วปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1ได้เลี้ยงปลาเพื่อขยายพันธุ์และปล่อยสู่คลองธรรมชาติ 2 มีพันธุ์ปลาที่ปล่อยสู่คลองธรรมชาติรวม3,000ตัว