โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร

ประชุมคณะทำงานประจำเดือนครั้งที่ 6

ประชุมคณะทำงานประจำเดือนครั้งที่ 6

5 พ.ค. 2562
winitwinit
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานประจำเดือนเพื่อชี้แจงผลการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและวางแผนการทำงานในเดือนถัดไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่่จะให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของบันไดผลลัพธิ์อย่างน้อยต้องมีพื้นที่ต้นแบบอย่างน้อย 5 แปลง แปลงละไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ และมีพืชท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 10 ชนิด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการประชุมแลกเปลี่ยนมีการกำหนดพื้นที่ต้นแบบที่คณะทำงานได้ลงไปสำรวจและเห็นแนวทางที่จะเป็นต้นแบบให้สมาชิกได้ตามตัวชี้วัด คือ 1. แปลงของนายโหยบ หลำสะ มีลักษณะเป็นสวนยางพาราที่มีพืชสมุนไพรหลายสิบชนิดและมีพืชผักพื้นบ้านที่หากินได้ง่าย 2. แปลงนายเจ๊ะโหด พลนุ้ย มีลักษณะเป็นสวนผลไม้ผสมผสานมีพืชหลักทุเรียน มังคุด พื้นที 5 ไร่ มีต้นไม้พื้นถิ่นหลายสิบชนิด เช่น กอ บอนส้ม เพกา ตาหมัด เป็นต้น 3.แปลงของนายวินิตร์ พลนุ้ย มีพื้นที่ ประมาณ ๓ ไร่กว่าๆ เป็นสวนผสมผสานมีไม้โตเร็วจำพวกตะเคียนทอง ทุเรียนบ้าน พยอม มอฮฮกกานีเป็นไม้หลักมีพืชผักอีกหลายสิบชนิด 4 แปลงของนายหมู่ห่ำ เหล็มปาน เป็นพื้นที่ประมาร 1 ไร่รอบบ้านมีพืชผักท้องถิ่นที่ใช้ในครัวเรือน 5 แปลงนางสาวไบดะ ราป้อม ใช้พื้นที่บริเวณบ้านประมาณ ไร่กว่าๆ มีพืชผักท้องถิ่น เช่น แส้ ผักกาดนกเขา ลำแย้ เป็นต้น 6 แปลงนางสาวกรรณิการณ์ ราป้อม เป็นสวนยางพาราผสมผสานไม้ยืนต้นโตเร็ว พืชผักท้องถิ่นต่างๆ เช่น ราน้ำ ผักหนาม บอนส้ม ต้นกรวด เนียง เป็นต้น

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจในบันไดผลลัพธ์มากขึ้น และมีการประสานหน่วยงานที่จะเข้ามาแจกพันธ์กล้าไม้โตเร็ว เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือในการดึงคนในหมู่บ้านมาร่วมกันเข้าร่วมโครงการในการขยายผลต่อไป