เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 8 )

เวทีสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ สร้างการเรียนรู้ระดับหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน(หมู่ที่ 8 )

6 มิถุนายน 2562
kokmuang62kokmuang62
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานคัดเลือกครัวเรือนนำร่อง 10 ครัวเรือนและ  10 ครัวเรือนคู่ขนานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนเรียนรู้การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยไส้เดือนโดยมอบชุดสาธิตการเรียนรู้การคัดแยกขยะเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครัวเรือนแกนนำและครัวเรือนของคณะทำงานมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการขยะารทำน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยไส้เดือนเกิดแหล่งเรียนรู้และร่วมกันสร้างกติกาตำบล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 3,250.00 1,800.00 0.00 0.00 7,050.00