ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา
รหัสโครงการ 61-01865
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สิบเอกกิตตินันท์ รักปาน
วันที่อนุมัติ 8 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 97,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สิบเอกกิตตินันท์ รักปาน
พี่เลี้ยงโครงการ ประไพ ทิพย์สังข์
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 15 พ.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 48,800.00
2 1 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 39,040.00
3 1 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 9,760.00
รวมงบประมาณ 97,600.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 คน คนในครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันน้อย คนทำงานนอกบ้าน เด็กเยาวชนติดสื่อติดเกมออนไลน์ เยาวชนมีค่าใช้จ่ายรายวัน แต่ไม่มีงานทำ ไม่มีอาชีพ ในชุมชน คนในครอบครัวญาติพี่น้องในชุมชนไม่มีโอกาสได้ทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน และมีในครอบครัวไม่มีงานทำ สภาพแวดล้อม ช
4.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

หมู่บ้านโคกวา หมู่ที่ 4 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ 4.5 ตางรางกิโลเมตร หรือจำนวน 3,000 ไร่ จำนวนครัวเรือน 284 ครัวเรือน ประชากร 1,115 คน ชาย 549 คน หญิง 566 คน เด็กเล็ก 106 คนร้อยละ 9 เด็กวัยเรียน 510 คนร้อยละ 46 วัยทำงาน 292คนร้อยละ 26 และผู้สูงอายุ 198 คนร้อยละ 18 ผู้พิการ 9 คน ระดับศึกษาเฉพาะประถม 210 คน มัธยม 345 คน อาชีพหลักของคนในชุมชน ทำนา 175 ครัวเรือน ทำสวน 210 ครัวเรือน  เลี้ยงสัตว์ 235ครัวเรือน
จากข้อมูลประชากรของชุมชน มีวัยทำงานร้อยละ 26 วัยพึ่งพิงชั่วคราวร้อยละ 55 วัยพึ่งพิงถาวรร้อยละ 18 เยาวชน และผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงจึงต้องออกจากหมู่บ้านไปทำงานรับจ้างหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว เด็กวัยรุ่น เยาวชน ส่วนหนึ่งที่ไม่มีงานทำก็จะหมกมุ่น ติดสื่อ ติดเกมออนไลน์ ขาดการสื่อสารสัมพันธ์กับครอบครัว จนเป็นเหตุปัญหาด้านสังคม มั่วสุมสารเสพติดน้ำท่อม ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทชุมชนบ้านโคกวา เช่น แผนต่อต้านและป้องกันยาเสพติด ซึ่งมีแผนการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงไว้เป็นแนวทางแก้ไข ขาดอาชีพเสริมไม่มีแหล่งงาน มีแผนการจัดตั้งกลุ่มฝึกอาชีพในหมู่บ้าน ปัญหาครอบครัวอ่อนแอไม่เข้มแข็ง 42 ครอบครัว หรือร้อยละ 14.78 มีแผนสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาครอบครัวอ่อนแอไม่เข้มแข็ง โดยพิจารณาจากสาเหตุของคน สภาพแวดล้อม และกลไกจัดการปัญหา ซึ่งพบว่า คน คนในครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันน้อย คนทำงานนอกบ้าน เด็กเยาวชนติดสื่อติดเกมออนไลน์ เยาวชนมีค่าใช้จ่ายรายวัน แต่ไม่มีงานทำ ไม่มีอาชีพ ในชุมชน คนในครอบครัวญาติพี่น้องในชุมชนไม่มีโอกาสได้ทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกัน และมีในครอบครัวไม่มีงานทำ
สภาพแวดล้อม ชุมชนบ้านโคกวาไม่มีแหล่งจ้างงานในพื้นที่ ไม่มีกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรมประจำที่จะให้คนในครอบครัวญาติพี่น้องในชุมชนมีโอกาสได้ทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้
กลไกการจัดการครอบครัวเข้มแข็ง ยังไม่มีกลไกใดๆที่นำเอาเรื่องนี้มาขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตำบลก็ยังไม่เข้มแข็ง ท้องถิ่นก็ทำได้เพียงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเช่นกิจกรรมวันแม่ วันเด็ก กิจกรรมวันปีใหม่ สงกรานต์ จึงไม่มีกิจกรรมใดที่จะให้คนในครอบครัวญาติพี่น้องในชุมชนได้มีโอกาสทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ ต่อเนื่อง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้สถานการณ์ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวในชุมชน
  1. ตัวแทนครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้ความอ่อนแอของครอบครัวและเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของครอบครัว
  2. คัดเลือกเยาวชนตัวแทนครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมฝึกงานสร้างรายได้ เสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่น้อยกว่า 30 คน
4.00 1.00
2 เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
  1. มีสมาชิกเยาวชนตัวแทนครอบครัวไม่น้อยว่า 30 คนเข้าร่วมกลุ่ม เรียนรู้ภูมิปัญญาการร้อยลูกปัด
  2. มีกติกากลุ่มที่ร่วมกันกำหนดและปฏิบัติตามกติกาครบทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
  3. มีสมาชิกกลุ่มที่สามารถพัฒนาฝีมือการร้อยลูกปัดได้คุณภาพ ตามความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
  4. ร้อยละ 70 ของสมาชิกกลุ่ม มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานร้อยลูกปัด
  5. มีการติดตามประเมินผลความสัมพันธ์ในครอบครัว
0.00
3 เพื่อส่งเสริมเยาวชน ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของครอบครัวเพิ่มขึ้น
  1. สามชิกกลุ่มมีกติกาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบ
  2. สมาชิกกลุ่มทำตามกติการ้อยละ 70
0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 30
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
เยาวชนสมาชิกกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 30 -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
15 พ.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61 การประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่1 4.00 300.00
1 - 31 ธ.ค. 61 เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ สถานการณ์ครอบครัวและชุมชน 11.00 8,000.00
1 - 31 ธ.ค. 61 ประชุมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 30 คน กับคณะทำงาน 4 คน รวม 34 คน 4.00 4,550.00
31 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 62 ก.4-1 สมาชิกกลุ่มฯ เรียนรู้ลูกปัดประยุกต์ตลอดกระบวนการi(รอบที่ 1) (คัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ การแพคกิ้ง และการตลาด) 31.00 15,920.00
1 - 31 ม.ค. 62 คณะทำงานและแกนนำสมาชิกกลุ่มเรียนรู้ดูงาน ลูกปัดประยุกต์ตลอดกระบวนการ (คัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ การแพคกิ้ง และการตลาด) 6.00 6,800.00
1 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62 จัดสาธิตการผลิตและการตลาดเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดชุมชนในอำเภอควนขนุน 3 ครั้ง 5.00 -
20 ก.พ. 62 ประชุมสมาชิกกลุ่มและคณะทำงานถอดบทเรียน ติดตาม ประเมินผล 5.00 -
20 ก.พ. 62 เวทีคืนข้อมูล สรุปบทเรียนจากโครงการ 13.00 -
17 - 20 เม.ย. 62 ก.4-2 สมาชิกกลุ่มฯ เรียนรู้ลูกปัดประยุกต์ตลอดกระบวนการ (คัดเลือกลูกปัด การร้อย การสร้างลาย การตรวจสอบคุณภาพ การแพคกิ้ง และการตลาด) 15,920.00 15,920.00
1 - 31 พ.ค. 62 ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย “กลุ่มครอบครัวอบอุ่นบ้านโคกวา” 1.00 -
รวม 0 16,000.00 6 51,490.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 13:34 น.