ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

21 มีนาคม 2562
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                    กิจกรรม 08.30-09.00        ลงทะเบียน 09.30 - 10.00      แนะนำและสอนเรื่องการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบ 10.00- 12.00        แนะนำการแปรรูปถั่วเป็นถั่วลิสงอบโอวัลติณ 12.00 - 13.00      พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 15.00      แนะนำการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยม้วน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดประชุมอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า นั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 คนมี ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กล้วยม้วน และถั่วอบโอวัลติน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,800.00 0.00 5,600.00 2,000.00 0.00 0.00 9,400.00