ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ร่วมจัดทำข้อตกลงชุมชนเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชนในการทำสวน ทำไร่และการผลิตผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือนและติดตามการขยายผลการปลูกผักในครัวเรือน

ร่วมจัดทำข้อตกลงชุมชนเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชนในการทำสวน ทำไร่และการผลิตผักปลอดสารพิษสำหรับบริโภคในครัวเรือนและติดตามการขยายผลการปลูกผักในครัวเรือน

5 เมษายน 2562
pong2pong2
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                          กิจกรรม 10.00 -10.30 น.      ลงทะเบียน 10.30 - 12.00 น.      คณะทำงานคืนข้อมูลการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.00 น.      ร่วมจัดทำข้อตกลงมาตรการหมู่บ้าน ลดละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมร่วมจัดทำข้อตกลงชุมชนเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีของคนในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมวางมาตรการ 72 คน โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องการลดใช้สารเคมี รวมถึงการดูแลผลผลิตทางการเกษตรเช่นผักและผลไม้ จากที่ประชุมได้กำหนดมาตรการหรือข้อตกลงร่วมกันเป็นแนวทางเดียวกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00