อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 7

4 มิถุนายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 7

24 พ.ค. 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำไหลเอื่อย ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้  น้ำมี สีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๕ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๙ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๙ + ๐.๘ =  ๐.๘๕ เมตร ๒ ๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน  น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๗๕ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๖๐ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๗๕ + ๐.๖๐ =  ๐.๖๗๕ เมตร ๒ ๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนน้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

ทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ

14 พ.ค. 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo กำนันตำบลร่มเมือง หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ต้องลงมือทำด้วยกำนันตำบลร่มเมือง หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ต้องลงมือทำด้วย
 • photo ผัง โครงสร้าง วันนี้ขอแรงผู้ชายผัง โครงสร้าง วันนี้ขอแรงผู้ชาย
 • photo ถึงเวลาการมีส่วนร่วมจากนักเรียนมัธยมพื้นที่เพื่อนบ้านตำบลนาท่อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตใส่กระสอบทรายถึงเวลาการมีส่วนร่วมจากนักเรียนมัธยมพื้นที่เพื่อนบ้านตำบลนาท่อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตใส่กระสอบทราย
 • photo จิตอาสาและภาคีภายนอก(เครือข่ายป่าไม้ฯ วิทยาลัยภูมิปัญญาฯ โรงเรียนพลเมือง ทหาร ช.402 ฯ)มิรอช้าที่ไหนต้องการ...เราจะไปหาจิตอาสาและภาคีภายนอก(เครือข่ายป่าไม้ฯ วิทยาลัยภูมิปัญญาฯ โรงเรียนพลเมือง ทหาร ช.402 ฯ)มิรอช้าที่ไหนต้องการ...เราจะไปหา
 • photo นำเสนอโมเดลฝายต่อนายอำเภอเมืองพัทลุงโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ต.ร่มเมือง 1 ในทีมทำงานหลักของโครงการฯนำเสนอโมเดลฝายต่อนายอำเภอเมืองพัทลุงโดยท่านรองนายกเทศมนตรี ต.ร่มเมือง 1 ในทีมทำงานหลักของโครงการฯ
 • photo ฝายผลิตวัตถุดิบไม้ไผ่ฝายผลิตวัตถุดิบไม้ไผ่
 • photo พวกผมเด็กประถมก็ช่วยในระบบขนส่งไม้ไผ่ได้ครับพวกผมเด็กประถมก็ช่วยในระบบขนส่งไม้ไผ่ได้ครับ
 • photo นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองภาคีที่ผลักดัน หนุนเสริมตั้งแต่พัฒนาโครงการฯ(เบื้องหลังคนสำคัญ)นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองภาคีที่ผลักดัน หนุนเสริมตั้งแต่พัฒนาโครงการฯ(เบื้องหลังคนสำคัญ)
 • photo ขอบคุณโมเดลตัวอย่างที่ลงมือสร้างเพื่อเป็นการเรียนรู้โดยจากครูฝายในพื้นที่บ้านเราตำบลร่มเมืองปราชญ์คนสำคัญของการทำงานครั้งนี้ขอบคุณโมเดลตัวอย่างที่ลงมือสร้างเพื่อเป็นการเรียนรู้โดยจากครูฝายในพื้นที่บ้านเราตำบลร่มเมืองปราชญ์คนสำคัญของการทำงานครั้งนี้
 • photo เมื่อท่านผู้ว่ารู้ข่าวการทำฝายโดยชุมชนจึงเข้ามารับฟังที่มาทั้งหมดโดยกำนัน(ผู้รับผิดชอบโครงการ)นำเรียนด้วยตนเองเมื่อท่านผู้ว่ารู้ข่าวการทำฝายโดยชุมชนจึงเข้ามารับฟังที่มาทั้งหมดโดยกำนัน(ผู้รับผิดชอบโครงการ)นำเรียนด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. กำหนดวันเวลา และจุดจัดทำฝายมีชีวิต และท่าน้ำ
 2. จัดเตรียมพื้นที่ที่กำหนดจัดทำฝายมีชีวิตและท่าน้ำ
 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำฝายมีชีวิตและท่าน้ำ
 4. ประชาสัมพันธ์กำหนดการเพื่อรวมพลังชาวบ้านชาวร่มเมืองทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตและท่าน้ำ
 5. ดำเนินการสร้างฝายมีฃีวิตและท่าน้ำ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การดำเนินการเริ่มต้นในพื้นที่ ม.1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ เมื่อวันที่ 13 พฤาภาคม 2562 โดยมีการจำลองรูปแบบฝายเพื่อสร้างความเข้าใจส่วนประกอบของการทำฝายและกำหนดกลุ่มทีมนำในการสร้างโครงสร้างฝายเพื่อให้เกิดทักษะทีดีในการทำงาน โดยได้มีคุณลุงที่เป็นปราชญ์ในชุมชนเป็นผู้สอนให้เรียนรู้ผ่านรูปแบบโมเดล
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่กำหนดลงปฏิบัติสร้างโครงสร้างโดยมีการทีมโครงสร้างที่เรียนรู้และมีทีมเสริมจากเทศบาลบาลตำบลร่มเมืองโดยเน้นผู้ชายเป็นกำลังงาน และมีภาคีจากภายนอกเข้ามาร่วมให้กำลังใจจากนายอำเภอเมืองพัทลุง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562เป็นต้นมา จึงมีการร่วมมือของประชาชนในตำบล ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 บ้านโหล๊ะพันหงส์ อสม.ทั้งส่วนของ รพ.สต.บ้านลำ รพ.สต.บ้านหูแร่ โรงเรียนวัดนาโอ่ ปิปผลิกประชาสรรค์ โรงเรียนวัดกลาง จิตอาสาตำบลร่มเมือง ชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำนาท่อม โรงเรียนประภัสสร หน่วยทหารค่ายอภัยบริรักษ์ โรงเรียนพลเมือง วิทยาลัยภูมิปัญญา ได้เข้ามาช่วยในการใส่ทรายในกระสอบ นำกระสอบทรายลงสู่ตัวฝาย ขนาดความกว้างของฝาย 10 เมตร ยาว 16 เมตร
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท่านวันชัย สุขเกษม ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการทำงานพร้อมรับฟังเรื่องราวการขับเคลื่อนและการคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการ และมีการหนุนเสริมการทำงานจากภาคเอกชน ได้แก่ ร้านประดับยนต์ฮกเซ้ง หน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจังหวัดพัทลุง กลุ่มสหกร์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด ในการสนับสนุนน้ำดื่ม จากประชาชนในตำบล ได้แก่ ป้าหนอม ยายเยื้อน พี่คลาย ป้าเอียด ป้าฉี ในการนำอาหารว่าง ผลไม้ และการรับบริจาคกระสอบสำหรับใส่ทรายจากชาวบ้านในตำบล กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ไก่ ในชุมชน คือ พี่เจี๊ยบ ม.6 พี่ไพรัช ม.2 และจากกลุ่มเลี้ยงหมูภายนอกพื้นที่ โดยขณะนี้ก็ได้ดำเนินการสร้างฝายมาเป็นเวลา 5 วัน
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทีมคณะทำงานร่วมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นนำโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พนักงานเทศบาล ประชาชน ผู้สูงอายุ อสม.และนักเรียนจากโรงเรียพัทลุงพิทยาคมพร้อมคณะครู โดยมีการสนับสนุนอาหารจากชาวบ้านในการนำมาประอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ฯลฯ และการสนับสนุนภายนอก เช่น บริษัทเบทาโกร สนับสนุนเนื้อไก่มาใช้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการเลี้ยงหมู ฟาร์มจรรยาได้จัดแบ่งเนื้อหมูมาใช้ในการจัดทำอาหาร ซึ่งความร่วมมือในการประอบอาหารก็จะได้รับการร่วมมือจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มสูงอายุที่่บอกว่าตนเองคงช่วยแรงงานได้น้อยจึงช่วยปรุงอาหารอร่อยๆ ส่วนของการสร้างฝายก็จะเป็นขบวนการเติมกระสอบทรายในส่วนกลางของฝาย โดยประเมินความก้าวหน้าอยู่ในระดับร้อยละ 70 ของความสำเร็จตัวฝาย แต่หากประเมินความสุขในการทำฝายทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะบอกว่าเราเหนื่อยกายมากแต่เรามีความสุขใจที่เห็นความร่วมมือของทุกๆส่วนที่ไม่เคยคิดว่าจะมาร่วมกิจกรรม
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นำทีมคณะทำงานร่วมด้วยฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นนำโดยรองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง พนักงานเทศบาล ประชาชน ผู้สูงอายุ อสม.และครูฝายมีชีวิตจากตำบลวังอ่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการมาช่วยประเมินความสมบูรณ์ของตัวฝาย เพราะทีมทำงานของตำบลร่มเมืองจะต้องเรียนรู้ปัญหาของการทำให้ฝายมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มครูฝายในครั้งนี้เป็นการประสานผ่านปราชญ์ในชุมชนที่เป็นคุณครูในการวางรูปแบบการสร้างฝายในครั้งแรก ซึ่งจะเห็นว่า ทีมทำงานของตำบลร่มเมืองเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ความแก้ไขปัญหา และการสร้างทีมให้เข้มแข็ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 25,700.00 63,600.00 0.00 0.00 89,300.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 6

8 พ.ค. 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 6

30 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำไหลเอื่อย ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้  น้ำมี สีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๕ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๙ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๙ + ๐.๘ =  ๐.๘๕ เมตร ๒ ๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน  น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๗๕ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๖๐ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๗๕ + ๐.๖๐ =  ๐.๖๗๕ เมตร ๒ ๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนน้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 5

15 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำไหลเอื่อย ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ น้ำมี สีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๘ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๕ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๙ เมตร     (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
      ค่าความโปร่งแสง = (๑) + (๒)                   ๒             = ๐.๙ + ๐.๘ = ๐.๘๕ เมตร               ๒ ๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๗๕ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๖๐ เมตร
ค่าความโปร่งแสง = (๑) + (๒)     ๒ = ๐.๗๕ + ๐.๖๐ = ๐.๖๗๕ เมตร ๒ ๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนน้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗ มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐


ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๘ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๗ เมตร
ค่าความโปร่งแสง = (๑) + (๒)     ๒ = ๐.๘ + ๐.๗ = ๐.๗๕ เมตร ๒

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำข้อมูลคลอง

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำดูความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ
 • photo จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมตรวจ
 • photo ดูความโปร่งแสงดูความโปร่งแสง
 • photo สัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวังสัญลักษณ์บ่งบอกคุณภาพน้ำสีเหลืองเฝ้าระวัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน
 2. รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง
 3. กำหนดทีมออกปฏิบัติการ
 4. กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ
 5. ดำเนินการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำไหลเอื่อย ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้  น้ำมี สีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๕ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๙ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๙ + ๐.๘ =  ๐.๘๕ เมตร ๒ ๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน  น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๗๕ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๖๐ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๗๕ + ๐.๖๐ =  ๐.๖๗๕ เมตร ๒ ๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนน้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐


ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๘ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๗ เมตร
ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๐.๘ + ๐.๗ =  ๐.๗๕ เมตร ๒

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1

12 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามกิจกรรมครั้งที่ 1

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามกิจกรรมครั้งที่ 1

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 5

8 เมษายน 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 4

30 มีนาคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบตรวจทุกครั้งมีผลให้ประชาชนทราบ
 • photo ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้ร่วมกันดูแลคลองนาโอ่ ทีมเฝ้าระวังสู้
 • photo ระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไรระหว่างรอผล มาลุ้นกันว่าธงจะสีอะไร
 • photo กระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจนกระบวนการตรวจวัดค่าออกซิเจน
 • photo ลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองลูกทีมทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง
 • photo ตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำไหลเอื่อย ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ น้ำมี สีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๖.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๓๐ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๙ เมตร     (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
      ค่าความโปร่งแสง = (๑) + (๒)                                         ๒             = ๐.๙ + ๐.๘ = ๐.๘๕ เมตร                         ๒ ๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๘ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๗๕ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๖๐ เมตร
ค่าความโปร่งแสง = (๑) + (๒)                                 ๒ = ๐.๗๕ + ๐.๖๐ = ๐.๖๗๕ เมตร                 ๒ ๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชนน้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗ มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดี ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๖ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๐.๘ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๗ เมตร
ค่าความโปร่งแสง = (๑) + (๒)                                 ๒ = ๐.๘ + ๐.๗ = ๐.๗๕ เมตร             ๒

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 3

20 มีนาคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo นักศึกษาตรวจค่าออกซิเจนนักศึกษาตรวจค่าออกซิเจน
 • photo ภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณภาคีนักศึกษา ม.ทักษิณ
 • photo ความโปร่งแสงของน้ำความโปร่งแสงของน้ำ
 • photo นักศึกษาร่วมทีมร่มเมืองนักศึกษาร่วมทีมร่มเมือง
 • photo กระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลองกระบวนการตรวจคุณภาพน้ำคลอง
 • photo ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้ได้ผลการตรวจชาวบ้านรับรู้
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

๑. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ น้ำตกหลุมพอ หมู่ที่ ๓ ตำบลร่มเมือง
ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้  น้ำไม่มี สีและใส ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์แย่ ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๙ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  - เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น - เมตร
หมายเหตุ  ลำคลองน้ำตื้นเขิน

๒. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลแรง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน  น้ำไม่มีสีและใส ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์แย่ ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๘ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๕ ค่าความโปร่งแสง ๑) ระยะที่มองไม่เห็น  - เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น - เมตร
หมายเหตุ  ลำคลองน้ำตื้นเขิน
๓. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำนิ่ง มีขยะในน้ำเล็กน้อย บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชน  น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๓.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์พอใช้ ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๓๐ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐


ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  - เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น - เมตร
หมายเหตุ  ลำคลองน้ำตื้นเขิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 10,000.00 0.00 0.00 10,450.00

รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 2

15 มีนาคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ดูค่าออกซิเจนดูค่าออกซิเจน
 • photo ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ตรวจค่าออกซิเจนในน้ำ
 • photo กว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำกว่าจะรู้ผลคุณภาพน้ำ
 • photo เปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำเปลี่ยนสีธงบ่งบอกคุณภาพน้ำ
 • photo ธงสีเขียวคุณภาพดีธงสีเขียวคุณภาพดี
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยทางกายภาพ การค้นหาค่าOD ทุกเดือน 2.รายงานผลผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานคลอง 3.กำหนดทีมออกปฏิบัติการ 4.กำหนดจุดพิกัดในการออกตรวจ 5.ดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเมือง  ลักษณะ กายภาพสภาพอากาศมือครึ้ม  กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้  น้ำไม่มีสีและใส ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์พอใช้ ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๙ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐ ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๑.๑ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๑.๐ เมตร
  ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๑.๑ + ๑.๐ =  ๑.๐๕ เมตร ๒
 2. บริเวณลำคลองบ้านลำ ณ สวนป่าโหล๊ะเคียน หมู่ที่ ๗ ตำบลร่มเมือง ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศมืดครึ้ม กระแสน้ำนิ่ง ไม่มีขยะในน้ำ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้และโรงเรียน  น้ำไม่มีสีและใส ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๗.๑ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์ดีมาก ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๘ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๕ ค่าความโปร่งแสง ๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๑.๔ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๑.๐ เมตร
  ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๑.๔ + ๑.๐ =  ๑.๒ เมตร ๒
 3. บริเวณลำคลองบ้านนาโอ่ ณ คตตรีด หมู่ที่ ๒ ตำบลร่มเมือง
  ลักษณะกายภาพ  สภาพอากาศท้องฟ้าแจ่มใส กระแสน้ำไหลเอื่อย มีขยะในน้ำเล็กน้อย บริเวณโดยรอบเป็นบ้านเรือนหรือชุมชน  น้ำมีสีและขุ่นเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ  = ๕.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  แสดงว่า คุณภาพน้ำอยู่ในเกณท์พอใช้ ผลตรวจวัดอุณหภูมิ = ๒๗ องศาเซลเซียส ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง = ๗.๐


  ค่าความโปร่งแสง (๑) ระยะที่มองไม่เห็น  ๑.๐ เมตร (๒) ระยะที่มองเห็น ๐.๘ เมตร
  ค่าความโปร่งแสง =  (๑) + (๒)         ๒ =  ๑.๐ + ๐.๘ =  ๐.๙ เมตร ๒

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00

เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

8 มีนาคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานคลองหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานคลอง
 • photo ชาวบ้านรับฟังการนำผลการสำรวจคลองจากกำนัน และ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองชาวบ้านรับฟังการนำผลการสำรวจคลองจากกำนัน และ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง
 • photo เหล่าผู้ที่มีที่ดินติดริมคลองเหล่าผู้ที่มีที่ดินติดริมคลอง
 • photo ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม และชาวบ้านผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม และชาวบ้าน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวทีคืนข้อมูลคลองนาโอ่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,100.00 0.00 15,000.00 1,500.00 0.00 0.00 18,600.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 4

8 มีนาคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ศึกษาดูงานการจัดการและอนุรักษ์คลอง

12 กุมภาพันธ์ 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ฝายเล็กๆตัวอย่างง่ายๆฝายเล็กๆตัวอย่างง่ายๆ
 • photo ฟัง จด ทบทวนโดยกำนันฟัง จด ทบทวนโดยกำนัน
 • photo วิทยากรประจำฝายเหมืองตะกั่ววิทยากรประจำฝายเหมืองตะกั่ว
 • photo เด็กนักเรียนพร้อมเรียนรู้ควบคู่ผู้ใหญ่ของชุมชนตำบลร่มเมืองเด็กนักเรียนพร้อมเรียนรู้ควบคู่ผู้ใหญ่ของชุมชนตำบลร่มเมือง
 • photo พวกเราจะกลับไปสร้างฝายมีชีวิตพวกเราจะกลับไปสร้างฝายมีชีวิต
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คณะทำงานโครงการประชุมกำหนดสถานที่ วันเวลา และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดูงาน
 2. ประสานสถานที่แหล่งเรียนรู้การจัดการและอนุรักษ์คลอง ณ ฝายมีชีวิตเหมืองตะกั่ว ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 3. จัดทำเอกสารแจ้งกำหนดการในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้การจัดการและอนุรักษ์คลองให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 4. เดินทางไปศึกษาเรียนรู้การจัดการและอนุรักษ์คลอง 5.ประชุมสรุปถอดบทเรียนการไปเรียนรู้การศึกษาการจัดการและอนุรักษ์คลอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานได้จัดการเรียนรู้การจัดการน้ำพื้นที่จัดการฝาย ณ เหมืองตะกั่ว อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนผู้เข่าร่วมเรียนรู้การจัดการน้ำโดยใช้ฝายมีชีวิต 62 คน เกินเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งผู้ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ 1.ฝ่ายปกครองตำบลร่มเมือง นำทีมโดยกำนันตำบลร่มเมือง นายประพาส แก้วจำรัส พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก 8 หมู่บ้าน 2.เทศบาลตำบลร่มเมือง โดยท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง นายประพิศ ศรีนอง ซึ่งดูแลงานสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลร่มเมืองพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ 3.โรงเรียนวัดนาโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) นายจินดา แสงขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียน 4.ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน นายล่อง ส่งเพชร โดยได้เรียนรู้ปัญหาเริ่มต้นของระบบน้ำในคลองเหมืองตะกั่ว จนก่อเกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้าน คุณครูในพื้นที่ นำแนวทางการให้ในคลองเหมืองตะกั่วได้มีน้ำไหลผ่านตลอดปี จนนำเอาแนวทางการสร้างฝายชะลอน้ำเล็กๆบนภูเขามาประยุกต์และจากการเห็นพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ ยะลา จนสามารถร่วมกันสร้างฝายได้เป็นรูปร่างจนเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่เหมืองตะกั่วกล่าวไว้คือ การสร้างฝายมีชีวิตมากกว่าตัวฝายคือการเห็นถึงการรวมตัวของชาวบ้านในการร่วมแรง ร่วมใจคนละม้ายคนละมือจนทำให้กลุ่มผู้นำในชุมชนต้องเห็นความสำคัญ ตลอดจนการเข้ามาให้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐภายนอก ทำให้ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการครั้งนี้ได้เข้าใจถึงรายละเอียดด้านโครงสร้างฝาย และสำคัญคือกระบวนการสร้างคนในระหว่างการจะดำเนินการสร้างฝายให้สำเร็จ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,900.00 0.00 19,500.00 300.00 0.00 0.00 23,700.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 3

8 กุมภาพันธ์ 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้รับผิดชอบนำคณะทำงานบูชาพระรัตนตรัยก่อนเริ่มประชุมผู้รับผิดชอบนำคณะทำงานบูชาพระรัตนตรัยก่อนเริ่มประชุม
 • photo คณะทำงานะร้อมเพรียงคณะทำงานะร้อมเพรียง
 • photo สมาธิก่อนประชุมสมาธิก่อนประชุม
 • photo ความเป็นผู้นำของผู้รับผิดชอบโครงการความเป็นผู้นำของผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ปล่อยพันธ์ุปลา ครั้งที่1

24 มกราคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo อสม.และหมออนามัยก็มานะคะอสม.และหมออนามัยก็มานะคะ
 • photo ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีภายนอกตำบลร่มเมืองผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีภายนอกตำบลร่มเมือง
 • photo นักเรียนร่วมใจดูแลคลองปล่อยปลาสู่คลองนาโอ่นักเรียนร่วมใจดูแลคลองปล่อยปลาสู่คลองนาโอ่
 • photo ความร่วมมือ ที่เห็นร่วม เพื่อคลองนาโอ่ความร่วมมือ ที่เห็นร่วม เพื่อคลองนาโอ่
 • photo ทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลร่มเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสัตว์น้ำทุกภาคส่วนภายในพื้นที่ตำบลร่มเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลสัตว์น้ำ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. จัดหาแหล่งพันธุ์ปลาพร้อมขอความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา
 2. กำหนดจุดปล่อยพันธุ์ปลาให้มีความสมดุล
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา
 4. ดำเนินการปล่อยพันธ์ปลาลงสู่คลอง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้ มีจำนวนประชาชนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม โดยมีจำนวน 175 คน จากกลุ่มองค์กรในชุมชน ได้แก่ ชมรม อสม.บ้านหูแร่ , ชมรม อสม.บ้านลำ ,ครูนักเรียนโรงเรียนวัดนาโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) ,คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร่มเมือง ,คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการตำบลร่มเมือง ,ชมรมผู้สูงอายุ ม.1 บ้านโหลีะพันหงส์  ส่วนที่ 2 กลุ่มบุคคลสำคัญในชุมชน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ท่านอดีตนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองคือนายสมบูรณ์  บุญวิสูตร  ท่านอาจารย์ห่วง  ฤทธิช่วย ซึ่งเป็นอตีตผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเป็นบุคคลที่เคารพของชุมชน และอีกท่านคือ ท่านอาจารย์แปลก พัชรดำรงกุล ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญยิ่่งที่ได้ริเริ่มในการดูแลสวนป่านาโอ่ให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้มาจนถึงทุกวันนี้ และถือเป็นปราชญ์คนสำคัญของตำบลร่มเมือง ซึ่งการปล่อยพันธุ์ปลาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จำนวน 20,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 5,000 ตัว  พันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 5,000 ตัว  พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 5,000 ตัว  พันธุ์ปลาหมอ จำนวน 5,000 ตัว ลงในคลองนาโอ่ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.บริเวณสวนป่านาโอ่  2.บริเวณสะพานวัดกลาง  3.บริเวณสะพานคตคอนกรีต โดยมีการกระจายพันธุ์ปลาออกไปตามพิกัดดังกล่าวของทีมฝ่ายปกครองตำบลร่มเมือง โดยก่อนให้ประชาชนปล่อยพันธุ์ปลา ได้มีการให้ความรู้ความสำคัญของสัตว์น้ำที่อาศัยในคลอง เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลคุณภาพน้ำที่อยู่ในลำคลองนาโอ่ให้มีความสะอาด ไม่มีขยะ ไม่ปล่อยสารเคมี หรือใช้สารเคมีบริเวณที่ดินหัวสวนเพื่อป้องกันการซึมผ่านชั้นดินสู่คลอง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่2

23 มกราคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo คุยกันเรื่องคลองพร้อมกันที่สวนป่านาโอ่คุยกันเรื่องคลองพร้อมกันที่สวนป่านาโอ่
 • photo เริ่มทะยอยกันมาล้อมวงคุยไปข้างหน้า ทบทวนข้างหลังเพื่อพัฒนาคลองนาโอ่เริ่มทะยอยกันมาล้อมวงคุยไปข้างหน้า ทบทวนข้างหลังเพื่อพัฒนาคลองนาโอ่
 • photo พร้อมกันทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีก็มาร่วมพร้อมกันทำงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และภาคีก็มาร่วม
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการและตัวแทนรับผิดชอบรายงานกิจกรรมความก้าวหน้าของการดำเนินงานในเวทีสร้างตวามเข้าใจ ประสานงานเตรียมกิจกรรม
 2. แลกเปลี่ยนสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานในการสร้างรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์คลองนาโอ
 3. ร่วมกันทบทวนและกำหนดแผนการทำงานครั้งถัดไป
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานโดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการชื่นชมความร่วมมือของทีมทำงานฝ่ายปกครอง เทศบาล และการเข้าร่วมของชุมชนที่เห็นชัดที่นำเอาอาหารปิ่นโตมาร่วมกิจกรรมเสริมจากอาหารที่จัดเลี้ยง
  2.คณะทำงานโดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงและคณะทีมทำงานเห็นถึงอุปสรรคในการแบ่งงานที่ยังต้องเสริมกำลังคนเข้ามาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม
 2. เห็นถึงกลไกคณะทำงานแต่ละหมู่บ้านได้สร้างความเข้าใจและชวนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ
  4.มีการรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนการดำเนินกิจกรรมที่ 1 เวทีสร้างความเข้าใจฯ ตามมติของคณะทำงาน
 3. ดำเนินการแบ่งปันความรับผิดชอบของกิจกรรมปล่อยปลาครั้งที่ 1 ในวันพรุ่งนี้ โดยประเมินสถานการณ์  ได้รับความตอบรับและมีการยืนยันชาวบ้านและภาคีเข้าร่วมในกิจกรรมในเวทีสร้างความเข้าใจ  และได้ทบทวนหน้าที่และสิ่งที่เตรียมของแต่ละทีมงาน ทุกส่วนได้มีการดำเนินการและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมที่จะทำกิจกรรมปล่อยปลาครั้งที่ 1 เพื่อเกิดความสมบูรณ์ของสายน้ำ และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

เวทีทำความเข้าใจโครงการ

23 มกราคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo บวชต้นไม้สวนป่านาโอ่บวชต้นไม้สวนป่านาโอ่
 • photo สองผู้นำร่วมแรงสองผู้นำร่วมแรง
 • photo ยิ้มนี้เพื่อประชาชนร่มเมืองยิ้มนี้เพื่อประชาชนร่มเมือง
 • photo ถวายสังฆทานถวายสังฆทาน
 • photo ทำความเข้าใจกับประชาชนทำความเข้าใจกับประชาชน
 • photo เสวนาสายน้ำมีชีวิตเสวนาสายน้ำมีชีวิต
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมคณะผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาคลองวัดโอ่ เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการทำงานโครงการและการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
 2. ประชุมสร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำชุมชน องค์กร กลุ่ม ชมรม ในตำบลร่มเมือง
 3. ประชุมชาวบ้านสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้ง 9 หมู่บ้านเพื่อให้มีการกำหนดภาพอนาคตเป้าหมายเป็นภาพเดียวกัน คือ คลองนาโอ่กลับมามีชีวิตอย่างยั่งยืน
 4. กำหนดบทบาทความรับผิดชอบในการจัดเวที 5.เตรียมสถานที่ ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวที่“ร่วมอนุรักษ์คลองนาโอ  ดูแลสายน้ำ  รักษาป่าไม้  ฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนสู่ธรรมชาติ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง” ณ สวนป่านาโอ่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 142 คน จากภาคส่วนดังนี้ 1.ฝ่ายปกครองตำบลร่มเมือง 2.เทศบาลตำบลร่มเมือง 3.โรงเรียนวัดนาโอ่ ปิปผลิกประชาสรรค์  4.ชมรมผู้สูงอายุบ้านโหล๊ะพันหงส์  5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ 6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ 7.วัดนาโอ่ 8.ประชาชนตำบลร่มเมือง และมีภาคีภายนอกตำบล คือ 1.นายสมคิด ทองสง 2.เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดพัทลุง โดยมีจัดกิจกรรมเปิดเวที่เสวนาเรื่อง "สายน้ำมีชีวิต" ที่นำบุคคลสำคัญที่จะร่วมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการครั้งนี้โดยมี นายประพิศ ศรีนอง รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง เป็นผู้นำเสวนา ร่วมด้วย นายสมคิด ทองสง ภาคีขับเคลื่อนลุ่มน้ำจังหวัดพัทลุง , นายประพาส แก้วจำรัส กำนันตำบลร่มเมือง , นายสมพงษ์  ดอนเพ็งจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง , นายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ตัวแทนคณะกรรมลุ่มน้ำคลองนาท่อม ,และตัวแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดพัทลุง คือ นางสาวนลิน บุญชูศรี และมีการเสริมกิจกรรมที่เป็นศิริมงคลของโครงการ คือ การจัดบวชป่าให้กับต้นไม้ในสวนป่านาโอ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สวนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และพืชสมุนไพร และเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตคลองนาโอ่ ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเรียนรู้ เห็นความสำคัญของสายน้ำ ป่าไม้ วิถีชีวิต ที่เชื่อมร้อยกันมายาวนานจากอดีต ถึงปัจจุบัน และได้เห็นถึงความสามัคคีของเหล่าผู้นำที่มีแนวคิดการพัฒนาร่วมกันในการดูแลรักษาให้สายน้ำ ต้นไม้ และวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลร่มเมืองมีความสุขตามแบบความพอเพียงของพื้นที่ ประเด็นสำคัญ คือ การเห็นร่วมจากชุมชน ประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์คลองนาโอ่ที่เป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงประชาชน คนตำบลร่มเมือง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 1,500.00 14,575.00 1,925.00 0.00 0.00 18,300.00

ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 1

9 มกราคม 2562
porntip2524porntip2524
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ผู้ใหญ่โชติยินดีที่เห็นผู้นำสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมคลองนาโอ่ผู้ใหญ่โชติยินดีที่เห็นผู้นำสองฝ่ายร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมคลองนาโอ่
 • photo ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของคนร่มเมืองรับรู้ถึงเป้าหมายการดูแลคลองผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญของคนร่มเมืองรับรู้ถึงเป้าหมายการดูแลคลอง
 • photo วัด โรงเรียน ชุมชน ในร่มเมืองพร้อมด้วยภาคีอำเภอเมือง โดยปลัดอำเภอเมืองร่วมรับฟังแนวทางการดูแลคลองวัด โรงเรียน ชุมชน ในร่มเมืองพร้อมด้วยภาคีอำเภอเมือง โดยปลัดอำเภอเมืองร่วมรับฟังแนวทางการดูแลคลอง
 • photo ผู้นำทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกตำบลร่มเมืองผู้นำทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกตำบลร่มเมือง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. หัวหน้าโครงการ กำนัน รายงานผลการอนุมัติโครงการ และแจ้งการร่วมลงนามในสัญญาโครงการ
 2. รองประธาน นายประพิศ ศรีนอง และนายสมบูรณ์ บุญวิสูตร ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานระหว่างคณะทำงานและภาคีความร่วมมือที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ โรงเรียนวัดนาโอ๋ เทศบาลตำบลร่มเมือง รพ.สต.บ้านหูแร ส่วนของฝายท้องที่
 3. พี่เลี้ยงแนะนำหน่วยจัดการ โครงการ และ แนะนำสสส. และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ
 4. สรุปแนวทางและกำหนดแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองด้วยชุมชน ทุกภาคีความร่วมมือพร้อมเข้าร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำเร็จ
 2. เกิดกลไกคณะทำงานที่มีความร่วมมือระหว่างชุมชน ฝ่ายท้องที่ ทต.ร่มเมือง โดยมีส่วนหน่วยงานในพื้นที่ เช่น รพ.สต. โรงเรียนวัดนาโอ๋ วัดนาโอ และทางอำเภอเป็นพี่เลี้ยงและร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน มีคณะทำงานจำนวน 17 คน
 3. ได้มีการวางแผนการดำเนินงานและลงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ และได้มีการกำหนดเวทีเปิดโครงการ มีการแบ่งบทบาทในการประสานงาน การเตรียมงาน และเชื่อมโยงเรื่องวิถีวัฒนธรรมในการบวชป่าเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคนรักษ์แม่น้ำลำคลอง
 4. ได้เกิดความรักความสามัคคีและพร้อมร่วมคิดร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการทำงานสำเร็จาตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ได้กำหนดไว้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,400.00 1,000.00 0.00 0.00 2,400.00