ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ครั้งที่ 3

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ครั้งที่ 3

3 พ.ค. 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวลา                                    กิจกรรม 13.00 - 13.30 น.                  ลงทะเบียน 13.00 - 15.00 น.                  รณรงค์เก็บขยะบริเวณคูถนนตลอดสายบ้านควนเหลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการดำเนินการรณรงค์จัดเก็บขยะ มีการร่วมกันจัดเก็บขยะตลอด 2 เส้นทางถนน มีผู้เข้าร่วมเก็บขยะจำนวน 70 คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00