ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

ประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

26 มิถุนายน 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา                          กิจกรรม 09.00 - 09.30 น.        ลงทะเบียน 09.30 - 10.00 น.          ชี้แจงรายละเอียดของการประกวด 10.00 - 12.00 น.          ลงประเมินบ้านต้นแบบ 12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น.          ลงประเมินบ้านต้นแบบ วันที่ 27  มิถุนายน 2562 09.00 - 09.30 น.        ลงทะเบียน 09.30 - 10.00 น.          วางแผนการลงประเมินบ้านต้นแบบ 10.00 - 12.00 น.          ลงประเมินบ้านต้นแบบ 12.00 - 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 16.00 น.          สรุปผลการประกวดบ้านต้นแบบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการลงประเมินบ้านต้นแบบโดยใช้เกณฑ์การประกวดบ้านต้นแบบโดยมีคณะกรรมการ ทั้งหมด 10 คน  ดำเนินการประเมินในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 โดยดำเนินการสำรวจทั้งหมด 162 ครัวเรือน จากการประเมินผลมีครัวเรือนที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ครัวเรือน ต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน