ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เวทีสรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ”

เวทีสรุปบทเรียนคืนข้อมูลให้กับชุมชน มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ”

27 มิถุนายน 2562
khai8khai8
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ ปลอดขยะ” วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมสี่แยกทางเข้าวัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์

  เวลา                                      กิจกรรม ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐  น.     ลงทะเบียน ๐๘.๓๐ น. –  ๑๐.๐๐ น.           ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ๑๐.๐๐ น. –  ๑๐.๐๕ น.               พิธีเปิดกล่าวรายงานกิจกรรมโดย นายสุทธิพงค์  รักษ์พันธ์
                ผอ.รพ.สต. บ้านควนดินแดง ๑๐.๐๕ น. –  ๑๐.๓๐ น.                          ประธานในพิธีโดย ดร.ศุภพงค์ ทองศรีนุ่น นายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายกล่าวเปิดงาน ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น.                          มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ ๑๑.๐๐ น. –  ๑๑.๓๐ น.                          มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์ ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.                          จับสลากมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.                          พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี่้ มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมทั้งหมด 132 คน แบ่งเป็น ตัวแทนครัวเรือน นักเรียน และผู้นำชุมชนโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะใน ชุมชน มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ แบ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์และแบบสวยงาม มีผลงานลงทะเบียนร่วมประกวดจำนวน 18 ผลงาน นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ พร้อมทั้งให้ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมารวมกันเพื่อส่งต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่าต่อไป