ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์ การใช้สารเคมี และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตร
ตัวชี้วัด : 1. มีครัวเรือนพร้อมเข้าร่วมปรับเปลี่ยนร้อย 80 2.มีสมาชิกครัวเรือนสมัครเข้าร่วมกระบวนเกษตรปลอดสารเคมี ไม่น้อยกว่า 40 คน
100.00 40.00

ประชาชนให้ความร่วมมือเข้าร่วมรับฟัง และมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ทั้งท้องที่ ท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

2 เพื่อสร้างกติกาในการทำเกษตรปลอดสารเคมี
ตัวชี้วัด : 1.มีกติกาและปฏิบัติตามกติกาการทำเกษตรปลอดสารเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิก
40.00 40.00

 

3 สร้างปฏิบัติการหนุนเสริมระดับครัวเรือน
ตัวชี้วัด : 1. ครัวเรือนปฏิบัติการนำร่องการทำเกษตรปลอดสารเคมีสามารถทำและใช้สิ่งทดแทนสารเคมีเองได้ไม่น้อยร้อยละ80 2.เกิดนวัตกรรม หรือแหล่งเรียนรู้ เกษตรปลอดสารเคมีในชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง
40.00 40.00

ครัวเรือนปฏิบัติการสามารถทำปุ๋ยหมักแห้ง ปุ๋ยหมักน้ำ และสารทดแทนการใช้สารเคมี ได้เป็นอย่างดี และมีวัสดุดิบในชุมชนอย่างเพียงพอ

4 เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการเกษตรปลอดสารเคมี
ตัวชี้วัด : 1. เกิดกลไกร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง 2. มีรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนงาน 3. เกิดคณะทำงานที่สามารถขับเคลื่อนกระบวนเกษตรอินทรีในชุมชนอย่างเนื่อง
13.00 13.00

เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนิดโครงการ ที่ครบคลุม มีทั้งผู้นำที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ท้องที่  ท้องถิ่น

5 เพื่อเลิกการใช้สารเคมี ในการทำเกษตร
ตัวชี้วัด : 1.ครอบครัวต้นแบบเลิกใช้สารเคมีที่ชุมชนกำหนดอย่างน้อยร้อยละ 80
40.00 40.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 40
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครัวเรือนต้นแบบ 40

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สถานการณ์  การใช้สารเคมี และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตร (2) เพื่อสร้างกติกาในการทำเกษตรปลอดสารเคมี (3) สร้างปฏิบัติการหนุนเสริมระดับครัวเรือน (4) เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลการเกษตรปลอดสารเคมี (5) เพื่อเลิกการใช้สารเคมี ในการทำเกษตร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะทำงานครั้งที่1 (2) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 (3) เวทีสร้างความเข้าใจโครงการ (4) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 (5) ประชุมสมาชิกครัวเรือนต้นแบบการเกษตรปลอดสารเคมี (6) การเรียนรู้ดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดสารเคมี/เกษตรอินทรีย์ (7) ประชุมคณะทำงาน  ครั้งที่ 4 (8) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 5 (9) เรียนรู้การทำ และใช้สารสิ่งทดแทนสารเคมี (10) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 6 (11) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ (12) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 7  ติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (13) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 8 (14) การเก็บรวบรวมสำรวจข้อมูลการใช้ และผลกระทบจากสารเคมี (15) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 9 (16) เวทีสรุปผลการดำเนินงานและคืนข้อมูล (17) ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 10

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh