ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีพูดคุยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (เวทีเปิดโครงการ)

เวทีพูดคุยทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (เวทีเปิดโครงการ)

30 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo นาย ฮุสัน แหละหีม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงบอกเล่าที่มา เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขับเคื่อนโครงการ ร่วมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการนาย ฮุสัน แหละหีม ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงบอกเล่าที่มา เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขับเคื่อนโครงการ ร่วมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเวทีเปิดโครงการ
  • photo คูณ เบญจวรรณ เพ็งหนู พี่เลี้ยงโครงการร่วมเติมเต็มให้ข้อมูลรายละเอียดถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธภาพคูณ เบญจวรรณ เพ็งหนู พี่เลี้ยงโครงการร่วมเติมเต็มให้ข้อมูลรายละเอียดถึงกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานตลอดถึงการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธภาพ
  • photo พี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกาและแผนการดำเนิงานในระยะเวลา 1 ปีพี่เลี้ยงได้ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงกาและแผนการดำเนิงานในระยะเวลา 1 ปี
  • photo นางสาว สุภาภรณ์ พรรณรายได้ให้ข้อมูลการทำเขตอนุรักร์ของบ้านชอ่งฟืนนางสาว สุภาภรณ์ พรรณรายได้ให้ข้อมูลการทำเขตอนุรักร์ของบ้านชอ่งฟืน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ทำความเข้าใจและบอกเล่าที่มา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดถึงรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการ ที่มีเป้าหมายในการฟื้นควาอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบรวมถึงการทำความเข้าใจสถานการณ์ของทะเลสาบ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการทำงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู มาให้ความรู้ 2.ประชุมคณะทำงานโครงการ หน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหาวิธีการที่จะฟื้นฟูทะเลสาบตลอนกลาง ที่่ต้องมีอาสาสมัครชาวประมงทำหน้าที่เป็นตัแทนในการตรวจตราเขตอนุักษ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้ทำความเข้าใจสถาณการณ์ของทะเลสาบและบอกเล่าที่มาเป้าหมายวัตถุประสงค์พร้อมถึงความสำคัญของประมงอสาที่มาจากชาวประมงในชุมชนอาสาเข้ามาเพื่อตรวจตราเขตอนุรักษ์ ผลผลิต - มีชาวประมงสมัครใจที่เข่าร่วมเป็นอาสมสมัครจำนวน 5 พื้นที่พื้นที่ละ15 คน รวมจำนวน 75 คน ที่มีความสนใจอาสาเข้ามามีสส่วนร่วมในกาดุแลรักาาทะเล ผลลัพธ์- แกนนำและประมงอาสาจำนวน 75 คนมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่เป็นประมงอาสาออกตรวจตราเขตอนุรักษ์โดยมีแผนงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ผลสรุปสำคัญของกิจกรรม - ผู้เข้าร่วมตลอดถึงแกนนำชาวประมงในชุมชนมีความรูความเข้าใจถึงเป็าหมายการดำเนินโครงการตลอดถึงสถานการณ์ปัญหาทะเลสาบพร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูทะเลสาบโดยมีประมงอาสาทำหน้าที่ในการตรวจตราเขตอนุรักษ์ ทั้ง 5 ชุมชน จำนวน 75คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,900.00 500.00 13,200.00 497.00 0.00 0.00 17,097.00