ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่่อขับเคลื่อนโครงการ

7 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo ทบทวนแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่ทบทวนแนวเขตอนุรักษ์แต่ละพื้นที่
  • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
  • photo คณะทำงานร่วมประชุมคณะทำงานร่วมประชุม
  • photo นายนอ้ยแก่นแท่นได้คุยเรื่องเขตอนุรักษ์นายนอ้ยแก่นแท่นได้คุยเรื่องเขตอนุรักษ์
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานโครงการและผู้เกี่ยวข้องผู้เข้ารวมประชุม 15 คน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ กำหนดทิศทางวางแผนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง- มีการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปทบทวนการทำงานที่ผ่านมาพร้อมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะวางแผนการทำงานในระยะต่อไปผลผลิต -ประชุมคณะทำงานผู้เข้ารวมประชุม15 คน ผลลัพธ์ -คณะทำงานรับรู้ เข้าใจถึงกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการและการหนุนเสริมอุดช่องว่งการทำกิจกรรมให้สามรถดำเสินงานไปได้ ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการโครงการและบททาบภาระกิจของแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,818.00 0.00 0.00 0.00 2,818.00