ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

เวที่การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

10 ธันวาคม 2561
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo นางสาว สุภาภรณ์ได้ผูดคุยทำความเข้าใจในโครงการนางสาว สุภาภรณ์ได้ผูดคุยทำความเข้าใจในโครงการ
  • photo นาย น้อย แก่นแท่น ไดร่วมผูดคุยเกี่ยวกับโครงการนาย น้อย แก่นแท่น ไดร่วมผูดคุยเกี่ยวกับโครงการ
  • photo สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
  • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผูดคุยการขันเคลื่อนโครงการผู้เข้าร่วมประชุมผูดคุยการขันเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจรวมบริหารการจัดการพร้อมบทบาทภาระกิจการทำงานของแต่ละฝ่ายให้สอดคลองกับเป้าหมายของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัด ตลอดถึงการบริหารการจัดการโครงการและบทบาทภาระกิจของคณะทำงานแต่ละฝ่ายสามารถปฎิบัติภาระกิจของตัวเองได้ ผลผลิต -คณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน ครอบคลุมตามบทบาทฝ่ายการทำงานในการบริหารจัดการโครงการ ผลลัพธ์ -คณะทำงานมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนโครงการตลอดถึงการบิหารจัดการที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและสามารถนำไปปฎิบัติและบอกเล่ากับคณะทำงานได้ ผลสรุปที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม คณะทำงานจำนวน 15 คน มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์โครงการตลอดถึงการมีร่วมบริหารจัดการให้ขับเคลื่อนไปได้ภายใต้ผลลัพธ์และตัวชี้วัดภายใต้การทำงานตามบทบาทภาระกิจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,318.00 494.00 0.00 0.00 2,812.00