ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

กิจกรรมสมัครประมงอาสาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา

กิจกรรมสมัครประมงอาสาเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของประมงอาสา

31 มกราคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo ผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
  • photo สมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุมสมาชิกประมงอาสาเข้าร่วมประชุม
  • photo ผู้เข้าร่วมประชุมยกมือยอมรับประมงอาสาผู้เข้าร่วมประชุมยกมือยอมรับประมงอาสา
  • photo ประอาสายกมือยอมรับประมงอาสาที่เลือกตั้งเป็นประมวอาสาประอาสายกมือยอมรับประมงอาสาที่เลือกตั้งเป็นประมวอาสา
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานกรรมการแลแกนนำประมงอาสา 1.ทบทวนคณะกรรมการ/กลไกโครงสร้าง 2.วัตถุประสงศ์ 2.1 ต้องการให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม 2.2 เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2.3 เพื่อสงเสริมอาชีพประมงที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 3. ระเบียบข้อบังคบสมาคมฯ 4. ที่ทำการสมาคมฯ/สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ คณะกรรมการ สมาคม ชาวประมงรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง ชุดก่อตั่ง 1.นาย น้อย แก่นแท่น นายกสมาคมฯ 2.นาย สมปอง เก่งแก้ว อุปนายก 1 3. นาย สุเดน พรรณราย อุปนายก 2 4. นาย อวบ ชูปู นายทะเบียน 5. นาง วรรณดี ทิพภักดี เลขานุการ 6. นาย อุเส็น หมัดหีม เหรัญญิก 7. นาง หนูเล็ก มูสิกะสา ประชาสัมพันธ์ 8. นาย คลิ้ง ดำสุ้น กรรมการ 9 นาย อนันต์ คงจันทร์ ปฎิคม 10. นาย หมัดอาหลี วีมาคะ กรรมการ 11. นาย สมชาย นิยมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ ที่ปรึกษา 1. นาย สุรสิทธ์ สุวรรโร ผุ้ใหญ่บ้าน ม.6 2.นาย เจริญ สุวรรณเจริญ ผุ้ใหญ่บ้าน ม. 8 3. นา ยสมชาย ชอบงาม ผุ้ใหญ่บ้าน ม.14 4. นาย สมใจ ดิษฐ์สุวรรณ ผุ้ใหญ่บ้าน ม.11 5. นาย ดนัย ด้วงแก้ว ผุ้ใหญ่บ้าน ม.1 6. นาย อูสัน แหละหีม นายกสมาคมรักษ์ทะเลสาบอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 7. นาง เบญจวรรณ เพ็งหนู เจ้าหน้าทีรักษ์ทะเลไทย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง ได้ประมงอาสาที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ผลลัพธ์ ที่เกิดจริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 10,898.00 500.00 0.00 0.00 13,798.00