ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

เวทีทบทวนและปรับปรุงกติกาเขตอนุรักษ์

11 มีนาคม 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo สมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเองสมาชิกประมงอาสาได้ชี้แจ้งแนวเขตอนุรักษ์ของบ้านตัวเอง
  • photo ประมงอาสาบ้านแหลมได้ชี้แจ้งเขตอนุรักษ์หน้าบ้านประมงอาสาบ้านแหลมได้ชี้แจ้งเขตอนุรักษ์หน้าบ้าน
  • photo การลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุมการลงทะเบีียนผู้เข้าร่วมประชุม
  • photo คณะทำงานผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 8และหมู่6คณะทำงานผู้ใหญบ้านหมู่ที่ 8และหมู่6
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

: เวทีทบทวน กติกาขอตกลง เรื่องเขตรักษ์ -พื้ที่แนวเขตแต่ละพื้ที่ -ประมงอาสาที่มีอยู่แต่ละเขต -กติกาข้อตกลงแต่ละพื้ที่ กฏกติกาข้อตกลงพื้ที่เขตอนุรักษ์ 2 พื้นที่ 1. หมู่ที่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ 2. หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน 1.กำหนดตาอวนไม่ตำ่กว่า4.5ซม. 2.ห้ามทำการประมงทุกชนิดในพื้ที่เขตอนุรักษ์(ยกเว้นช่วงมรสุม งมหอย) 3.ห้ามช็อดปลา 4.ห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมายทุกชนิด (ตามประกาศกรมประมง) 5.ในกรณีทำประมงด้วยอวนล้อมกระทุ้งน้ำจะต้องทำประมงนอกเขตอนุรักษ์ 50 เมตรเป็นกันชน บทลงโทษ -พบผู้กระทำผิด ครั้งที่1 ตักเตือน ครั้งที่ 2 จับริบเครื่งมือและนำไปประมูลที่ศาลาหมู่บ้านตามราคาประมูลของเครื่องมือแต่ละชนอดภายใน1เดือน ครั้งที่3 เงินที่ได้จากการประมูลนำไปใช้ในการตรวจตราเขตอนุรักษ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง -ได้มีกติกาข้อตกลงชุมชนว่าด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นทั้ง5หมู่บ้าน ผลผลิต- เกิดการทบทวนกติกาข้อตลลงชุมชในการดูแลเขตอนุรักษ์ ที่มาจากความต้องการของชุมชนและนำไปใช้ปฎิบัติจริง จำนวน 5 พื้นที่ ผลลัพธ์- สมาชิกและแกนนำชาวประมงในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงรู้และเข้าใจในกติกาข้อตกลงพร้อมที่จะนำไปสู่ปฎิบัติการจริงได้ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม- ได้ทำความเข้าใจร่วมกันคิดและตกลงกติกาข้อตกลงในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่และเกิดการยอมรับนำไปสู่การใช้ปฎิบัติจริงได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 4,300.00 264.00 0.00 0.00 7,264.00