ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เวทีแลกเปลียนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสาในนอกพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับพื้นที่บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

24 เมษายน 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo คณะทำงานและประมงอาสาช่วยกันเอาลูกปูม้าลงเรือเพื่อจะปล่อยลงทะเลคณะทำงานและประมงอาสาช่วยกันเอาลูกปูม้าลงเรือเพื่อจะปล่อยลงทะเล
  • photo ถา่ยรูปร่วมกันที่ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จ.นครศรีฯถา่ยรูปร่วมกันที่ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง จ.นครศรีฯ
  • photo บังหมาดได้ผูดคุยที่มาที่ไปของร้านคนจับปลานครศรีฯบังหมาดได้ผูดคุยที่มาที่ไปของร้านคนจับปลานครศรีฯ
  • photo ช่วยกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเลช่วยกันปล่อยลูกปูม้าลงทะเล
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการทำงานของประมงอาสา5 หมู่บ้าน ม.1 บ้านจองถนน ม. 6 บ้านบางขวน ม. 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ม.11 บ้านหัวปอ ม. 14 บ้านคลองกะอาน ได้มาศึกษาดูงานที่ บ้านในถุ้ง ม.5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช การทำธนาคารปูม้า แลร้านคนจับปลา ท่าศาลาอ่าวทองคำ จ.นครศรีฯได้รวมกันลงเรือเพื่อปล่อยลูกปูม้าผูดคุยที่มาที่ไปของการก่อตั่งธนาคารปูม้า และร้านคนจับปลา ท่าศาลาอ่าวทองคำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต - ประมงอาสาคณะทำงานจำนวน24คนได้ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรโดยมีประมงอสาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลเขตอนุรักษ์ ผลลัพธ์ - ประมงอาสาคณะทำงานได้รับรู้และเข้าใจถึงการทำงานการจัดการของธนาคารปูม้าและร้านคนจับปลา ท่าศาลาอ่าวทองคำ จ.นครศรีฯ ผลที่เกิดขึ้นจริง - ประมงอาสาคณะทำงานทุกพื้นที่ได้เอาไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง จำนวน 5 พื้นที่ในเขตทะเลสาบตอนกลาง จังหวัดพัทลุง ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม -ประมงอาสาและแกนนำที่ไปศึกษาดูงานมีความรู้ ได้เข้าใจและได้เอาไปปฎิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 42,840.00 0.00 0.00 0.00 43,140.00